Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng công sở và khu hành chính tập trung tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo đó, Thủ tướng đánh giá, tại nhiều tỉnh thành, công tác đầu tư xây dựng công sở và khu hành chính tập trung còn có một số tồn tại, hạn chế. Việc xử lý, sắp xếp các trụ sở cũ và huy động nguồn lực ngoài ngân sách nhà nước để tạo nguồn vốn đầu tư chưa hiệu quả. Một số dự án đầu tư chưa phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn và điều kiện kinh tế – xã hội của địa phương. Quy mô đầu tư chưa phù hợp với các tiêu chuẩn, định mức sử dụng theo quy định, gây lãng phí.

Tạm dừng xây mới dự án thuộc nhóm A

Để khắc phục các tồn tại, bất cập, đảm bảo hiệu quả đầu tư xây dựng, tiết kiệm ngân sách nhà nước, tránh thất thoát, lãng phí, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị tạm dừng khởi công mới các dự án xây dựng khu hành chính tập trung sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước thuộc nhóm A trong giai đoạn 2017-2020, trừ những trường hợp đáp ứng các yêu cầu sau.

Dự án đã thực hiện đầy đủ các thủ tục đầu tư xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt; có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2016-2020 của địa phương; phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; phù hợp với khả năng tự cân đối vốn đầu tư từ nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020 và thu hút nguồn vốn đầu tư từ các thành phần kinh tế khác; có phương án tổng thể về xử lý, sắp xếp lại công sở, trụ sở làm việc của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn.

Với các dự án đầu tư xây dựng khu hành chính tập trung thuộc nhóm A đã khởi công và đang xây dựng dở dang, các địa phương được tiếp tục triển khai với trường hợp sau đây.

Các dự án chuyển tiếp đang được đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư công chuyển đổi hình thức đầu tư sang hình thức đầu tư đối tác công tư (PPP) theo Nghị định số 15/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư hoặc được điều chỉnh quy mô dự án, phân kỳ đầu tư phù hợp với khả năng cân đối ngân sách địa phương.

Các dự án chuyển tiếp có sử dụng nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước đảm bảo bố trí được nguồn vốn đầu tư từ ngân sách địa phương, không yêu cầu hỗ trợ ngân sách trung ương; việc triển khai dự án không ảnh hưởng đến các nguồn lực để phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Các dự án thực hiện theo hình thức PPP theo quy định tại Nghị định số 15/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư được ký kết hợp đồng trước ngày ban hành Chỉ thị này.

Trường hợp dự án chuyển tiếp thuộc nhóm A nhưng không thực hiện chuyển đổi hình thức đầu tư, không đảm bảo cân đối nguồn vốn đầu tư từ ngân sách địa phương hoặc điều chỉnh quy mô dự án, phân kỳ đầu tư phù hợp với khả năng cân đối ngân sách của địa phương thì phải tạm dừng thực hiện dự án.

Với các dự án đầu tư xây dựng khu hành chính tập trung thuộc nhóm B và nhóm C đang triển khai, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định tạm dừng hoặc tiếp tục triển khai theo thẩm quyền việc trên cơ sở bảo đảm phù hợp với khả năng cân đối vốn đầu tư, các quy định về đầu tư công, pháp luật về xây dựng và pháp luật có liên quan.

Thủ tướng yêu cầu việc đầu tư xây dựng các khu hành chính tập trung phải gắn liền với mục tiêu cải cách hành chính, công chức, công vụ; nâng cao hệ số cạnh tranh và hội nhập quốc tế. Khuyến khích đầu tư xây dựng khu hành chính tập trung theo hình thức PPP, hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT) để thay thế cho đầu tư từ ngân sách nhà nước.

Trung tâm hành chính tập trung
Trung tâm hành chính tập trung của Đà Nẵng

Chỉ xây mới khi đáp ứng đủ các điều kiện

Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ được quyết định chủ trương đầu tư các dự án xây dựng khu hành chính tập trung mới theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau.

Trụ sở các cơ quan hành chính hiện tại không đáp ứng yêu cầu sử dụng theo một trong các tiêu chí: Không phù hợp với công năng sử dụng; Trụ sở hiện có đã hết niên hạn sử dụng, bị xuống cấp, có dấu hiệu lún, nứt, nghiêng không đảm bảo an toàn trong quá trình khai thác, sử dụng; Diện tích làm việc của cán bộ, công chức dưới 70% so với tiêu chuẩn, định mức quy định; Trụ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng hoặc theo yêu cầu sắp xếp lại do không đủ về diện tích đất xây dựng, bố trí rải rác, ở vị trí không thuận lợi, không bảo đảm các yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật.

Với các dự án sử dụng quỹ nhà, đất tại vị trí cũ để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện theo hình thức Hợp đồng BT hoặc sử dụng nguồn vốn khai thác từ quỹ nhà, đất do xử lý, sắp xếp lại nhà đất thuộc sở hữu nhà nước thì nguồn vốn khai thác từ giá trị quỹ nhà, đất tại vị trí cũ sử dụng để thanh toán cho nhà đầu tư hoặc quỹ nhà, đất do xử lý, sắp xếp lại nhà đất thuộc sở hữu nhà nước phải đáp ứng tối thiểu 50% nhu cầu vốn đầu tư của dự án đầu tư xây dựng khu hành chính tập trung mới.

Việc đầu tư xây dựng công sở, khu hành chính tập trung phải tuân thủ các quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc; đảm bảo hiệu quả sử dụng; tránh phô trương hình thức, lãng phí tài sản công gây bức xúc xã hội. Tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư công, pháp luật về xây dựng và pháp luật có liên quan; chống thất thoát, lãng phí; đảm bảo các yêu cầu về quy hoạch, tiêu chuẩn, định mức sử dụng theo quy định và hiệu quả đầu tư của dự án.

Trường hợp địa phương thuộc diện đặc biệt khó khăn, không thể cân đối ngân sách địa phương, có nhu cầu thực sự cần thiết đầu tư khu hành chính tập trung, trụ sở cơ quan hành chính không đáp ứng yêu cầu sử dụng; dự án đảm bảo tiêu chuẩn, quy hoạch, định mức sử dụng theo quy định, cần ngân sách trung ương hỗ trợ một phần thì phải báo cáo và được Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định bằng văn bản.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Những trường hợp được phép xây dựng các khu hành chính tập trung
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay