Phát hiện vi phạm 452 ha đất trong 6 tháng đầu năm năm 2020

Trong 6 tháng qua, Thanh tra Chính phủ đã thanh tra về đất đai tại 52 địa phương, với 409 cuộc thanh tra. Qua thanh tra phát hiện vi phạm 452 ha đất. Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị thu hồi 40,3 tỷ đồng, 401 ha đất, kiến nghị xử lý khác 11 tỷ đồng; 44,6 ha đất.


Phát hiện vi phạm 452 ha đất trong 6 tháng đầu năm năm 2020 2
Đồng thời, Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị xử lý hành chính 23 tập thể, 72 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 2 vụ, 2 người… Các địa phương thanh tra có hiệu quả như: Bắc Giang, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Lạng Sơn, Thanh Hóa, Gia Lai, Đồng Tháp, Tp.HCM…

Thanh tra Chính phủ đánh giá, nhìn chung hoạt động thanh tra tiếp tục được quan tâm và đã tạo ra kết quả và chuyển biến nhất định. Tuy nhiên, một số cuộc thanh tra triển khai chậm so với kế hoạch; việc bố trí lực lượng, xây dựng kế hoạch cụ thể và xác định phương pháp tiến hành ở một số cuộc thanh tra chưa khoa học; không ít cuộc thanh tra còn kéo dài khi xây dựng báo cáo và kết luận thanh tra, nhiều cuộc thanh tra kết luận vi phạm, thất thoát nhiều nhưng chưa kết luận được tham nhũng; tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản qua thanh tra tuy có chuyển biến nhưng nhìn chung vẫn còn thấp chưa đáp ứng được yêu cầu nhất là trong thanh tra lĩnh vực quản lý sử dụng đất đai.