Phòng, chống rửa tiền qua bất động sản năm 2020

Hoạt động rửa tiền qua BĐS cũng đã từng xảy ra tại Việt Nam, vì thế trong dự thảo lần này, Bộ Xây dựng đã bổ sung qui định phòng, chống rửa tiền trong hoạt động kinh doanh BĐS.

Luật hiện hành chưa qui định về hoạt động chống rửa tiền qua kinh doanh bất động sản. Theo dự thảo lần này thì mọi tổ chức, cá nhân đều có trách nhiệm về phòng, chống rửa tiền trong hoạt động kinh doanh bất động sản; Việc tổ chức triển khai các biện pháp phòng, chống rửa tiền trong hoạt động kinh doanh bất động sản thực hiện theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền.

Dự thảo cũng nêu rõ,các tổ chức, cá nhân không thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền đối với hoạt động kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiềnthìthì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.