Quản lý và sử dụng tiền thu được từ sắp xếp nhà, đất tại Bộ Công an năm 2020

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định quy định việc quản lý và sử dụng số tiền thu được từ sắp xếp nhà, đất tại các đơn vị thuộc Bộ Công an.

Trụ sở Bộ Công an. Ảnh minh họa
Trụ sở Bộ Công an. Ảnh minh họa

Cụ thể, các khoản thu được từ việc sắp xếp nhà, đất tại các đơn vị thuộc Bộ Công an gồm có: Tiền thu từ bán nhà và tài sản khác gắn liền với đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất; tiền hỗ trợ, bồi thường về đất, tài sản gắn liền với đất bị thu hồi trong trường hợp Nhà nước thu hồi đất an ninh sang sử dụng vào mục đích khác; tiền thu từ chuyển mục đích sử dụng đất sử dụng vào mục đích an ninh (đất an ninh) sang sử dụng vào mục đích khác.

Tất cả số tiền thu nêu trên sẽ được nộp vào tài khoản tạm giữ mở tại Kho bạc Nhà nước do Bộ Công an làm chủ tài khoản.

Bộ Công an sử dụng số tiền thu được nêu trên cho chi trả các chi phí liên quan đến xử lý nhà, đất, bao gồm: đo vẽ, kiểm kê nhà, đất, thẩm định giá, xác định giá và chi phí tổ chức bán đấu giá…; cùng các chi phí khác có liên quan.

Số tiền còn lại sau khi đã chi trả cho các chi phí liên quan đến xử lý nhà, đất sẽ được sử dụng cho đầu tư xây dựng doanh trại, trụ sở làm việc theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Theo đó, định kỳ hàng quý, Bộ Công an sẽ thông báo số thu, chi và số dư trên tài khoản tạm giữ từ sắp xếp nhà, đất gửi để Bộ Tài chính tổng hợp, theo dõi.

Kết thúc mỗi năm tài chính, tức trước ngày 31/12, Bộ Công an sẽ tổng hợp tình hình thu, chi và việc sử dụng tiền trên tài khoản tạm giữ thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước trong lĩnh vực an ninh gửi Bộ Tài chính để thực hiện hạch toán thu ngân sách nhà nước theo từng địa bàn phát sinh nguồn thu; đồng thời, hạch toán chi ngân sách qua ngân sách nhà nước đối với Bộ Công an theo quy định của pháp luật và quy định tại Quyết định này.