UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ra Thông báo số 175/TB-UBND về việc thu hồi, giao đất và chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn.

Theo đó, đồng ý với đề xuất của Sở TN&MT tại Công văn số 3057/STNMT-QLĐĐ ngày 5/7/2019, tỉnh Quảng Ngãi thống nhất việc thu hồi, giao đất theo tiến độ bồi thường để thực hiện dự án khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn tỉnh nếu dự án đảm bảo 2 điều kiện: diện tích đất đã hoàn thành công tác bồi thường, GPMB chiếm tối thiểu 70% tổng diện tích thực hiện dự án; diện tích lập thủ tục xin giao đất, cho thuê đất theo từng giai đoạn đã được hoàn thành công tác bồi thường, GPMB; liền vùng, liền thửa, đảm bảo khép kín trong cùng một phân khu chức năng theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được duyệt.

giao đất dự án
Các dự án khu dân cư, khu đô thị tại Quảng Ngãi phải hoàn thành 70% tổng diện tích

bồi thường mới thực hiện thu hồi, giao đất

Về tiền sử dụng đất, giá đất tính tiền sử dụng đất được xác định tại thời điểm giao đất theo quy định.

Với việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân tự xây nhà ở, UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp với Sở TN&MT cùng các đơn vị liên quan kiểm tra thực tế từng dự án. Đồng thời, chỉ khi dự án đã hoàn chỉnh các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thiết yếu theo quy định tại Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai và Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 về quản lý đầu tư phát triển đô thị thì mới xem xét và tham mưu UBND tỉnh cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở.

Về việc ban hành Quy định chọn nhà đầu tư thông qua hình thức đấu thầu làm dự án khu đô thị, khu dân cư, khu nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh, tỉnh giao Sở Xây dựng tiếp thu ý kiến của đại biểu dự họp, hoàn chỉnh nội dung dự thảo theo hướng ban hành Quy trình để hướng dẫn thực hiện. Nội dung cần đảm bảo ngắn gọn, rõ ràng, cụ thể các bước thực hiện, quy định cụ thể đơn vị thực hiện cũng như mốc thời gian; đồng thời phân cấp việc thực hiện nhiệm vụ cho UBND các huyện, thành phố và bổ sung thêm nhiệm vụ cho các Ban Quản lý dự án, đảm bảo rút ngắn thời gian thực hiện và đồng bộ trong việc triển khai thực hiện; trình UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 1/8/2019.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Quảng Ngãi ra quy định mới về việc thu hồi, giao đất làm dự án
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay