Quảng Ninh sẽ cấp hết giấy chứng nhận quyền SDĐ vào tháng 9/2013 năm 2020

Diện tích cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (SDĐ) đối với đất ở nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh tính đến ngày 20/5/2013 đạt 88,51%, đất ở đô thị đạt 92,47%, đất chuyên dùng đạt 51,49%, đất sản xuất nông nghiệp đạt 74,10%, đất lâm nghiệp gần 59%, đất nuôi trồng thủy sản đạt 59%.
Quảng Ninh sẽ cấp hết giấy chứng nhận quyền SDĐ vào tháng 9/2013 năm 2020 2

Ảnh minh họa


 


Hiện nay, Quảng Ninh mới chỉ có 2 loại đất đạt tỷ lệ cấp giấy chứng nhận trên 85% diện tích là đất ở đô thị và đất ở nông thôn, còn đất sản xuất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất chuyên dùng tỷ lệ vẫn thấp. Nguyên nhân chủ yếu do tiện tích đất nhỏ, manh mún nên các địa phương phải thực hiện đo đạc thủ công để cấp giấy chứng nhận, do đó không đảm bảo độ chính xác.

Theo yêu cầu của đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh tại cuộc họp  kiểm điểm công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thì các địa phương phải quyết liệt vào cuộc đảm bảo cấp trên 85% diện tích đất cần cấp, phấn đấu đến tháng 9/3013 phải hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các loại.