Mới đây, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư quy định về việc xác định tiền thuê đất đối với công ty nông, lâm nghiệp sử dụng đất vào các mục đích sản xuất nông, lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản.đất nông, lâm nghiệp
Bộ Tài chính đã ban hành văn bản quy định cụ thể về cách xác định tiền thuê đất đối với đất nông, lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản. Ảnh: Thuvienphapluat.vn

Những đối tượng chịu sự điều chỉnh của Thông tư này là các công ty nông, lâm nghiệp, cụ thể là các công ty TNHH một thành viên nông, lâm nghiệp mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ đã được chuyển đổi theo Nghị định 170/2004/NĐ-CP, Nghị định 200/2004/NĐ-CP, Nghị định 25/2010/NĐ-CP của Chính phủ.

Thông tư này cũng áp dụng đối với đối tượng là các nông, lâm trường quốc doanh chưa thực hiện chuyển đổi thành công ty TNHH một thành viên nông, lâm nghiệp thuộc sở hữu Nhà nước nhưng được thực hiện sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động theo quy định tại Điều 26 Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ.

Quy định của Thông tư cũng nêu rõ hơn đơn giá thuê đất. Theo đó, công thức cụ thể là đơn giá thuê đất hàng năm bằng tỷ lệ % nhân với giá đất tính thu tiền thuê đất. Trong đó, tỷ lệ % tính đơn giá thuê đất là 0,5%.

Cũng theo quy định tại Thông tư, đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối bằng giá đất theo mục đích sử dụng tương ứng của thời hạn thuê đất do UBND cấp tỉnh quy định tại Bảng giá đất nhân với Hệ số điều chỉnh giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành tại thời điểm xác định đơn giá thuê đất.

Với phần diện tích đất có mặt nước thì áp dụng công thức đơn giá thuê đất hàng năm, đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê bằng 50% đơn giá thuê đất hàng năm hoặc đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê của loại đất có vị trí liền kề, có cùng mục đích sử dụng.

Thông tư cũng quy định cụ thể, nguyên tắc, mức miễn giảm, hồ sơ trình tự, thủ tục và thẩm quyền miễn giảm tiền thuê đất dùng cho mục đích nêu trên được thực hiện theo quy định tại Nghị định 46/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước và các Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định này.

Đối với những dự án nông nghiệp thuộc trường hợp được đặc biệt ưu đãi đầu tư, được  khuyến khích đầu tư thì việc miễn giảm tiền thuê đất được thực hiện theo quy định của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Quy định mới về cách xác định tiền thuê đất nông, lâm nghiệp
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay