Quy định mới về các đối tượng được bố trí nhà ở xã hội năm 2020

Hỏi: Ðề nghị cho biết quy định mới về các đối tượng được bố trí nhà ở xã hội? Nguyễn Kim Anh (Hà Nội)

Trả lời:

Vấn đề bạn hỏi tại Nghị định số 188/2013/NÐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định nhà ở xã hội được dành để giải quyết nhu cầu về chỗ ở cho các đối tượng sau đây:

+ Người có công với cách mạng quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

+ Cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, sự nghiệp, cơ quan Ðảng và đoàn thể hưởng lương từ ngân sách nhà nước;

+ Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp (bao gồm sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ là quân nhân chuyên nghiệp) thuộc lực lượng vũ trang nhân dân hưởng lương từ ngân sách nhà nước; người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân được hưởng các chế độ, chính sách như đối với quân nhân theo quy định của pháp luật về cơ yếu;

Quy định mới về các đối tượng được bố trí nhà ở xã hội năm 2020 2

+ Công nhân, người lao động thuộc các thành phần kinh tế làm việc tại các khu công nghiệp, gồm: Công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp vừa và nhỏ, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao, các cơ sở sản xuất công nghiệp, thủ công nghiệp (kể cả các cơ sở khai thác, chế biến) của tất cả các ngành, nghề;

+ Người có thu nhập thấp và người thuộc diện hộ gia đình nghèo tại khu vực đô thị;

+ Ðối tượng bảo trợ xã hội theo quy định của pháp luật về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội; người cao tuổi độc thân, cô đơn không nơi nương tựa;

+ Các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ khi hết tiêu chuẩn thuê nhà ở công vụ;

+ Học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng nghề, trung cấp nghề và trường dạy nghề cho công nhân, không phân biệt công lập hay ngoài công lập;

+ Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện tái định cư mà chưa được bố trí đất ở hoặc nhà ở tái định cư.

* Ðối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.