Quy định mới về việc thu hồi nhà đất công sử dụng sai mục đích năm 2020

Theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP về việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công, sau khi sắp xếp lại, nhà, đất công có thể được giữ lại để tiếp tục sử dụng, thu hồi, chuyển nhượng hoặc điều chuyển…

Nghị định quy định, tài sản công gồm: “Đất, nhà, công trình và các tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp đang quản lý, sử dụng, trừ nhà, đất của công ty cổ phần được Nhà nước giao đất, cho thuê đất hoặc nhận chuyển nhượng hợp pháp sau thời điểm được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa; nhà, đất thuê, thuê lại, nhận góp vốn, nhận giữ chộ, mượn của các tổ chức, cá nhân khác và nhà, đất khác không phải của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; xe ôtô; máy móc, thiết bị và tài sản công khác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị”.

Có thể bán nhà đất dôi dư

Khi sắp xếp lại, các hình thức xử lý nhà, đất gồm: Thu hồi; Giữ lại tiếp tục sử dụng; Bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất; Chuyển giao về địa phương để quản lý, xử lý; Chuyển mục đích sử dụng đất; Sử dụng nhà, đất để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao; Tạm giữ lại tiếp tục sử dụng và các hình thức khác.

Trong đó, hai trường hợp để bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất của doanh nghiệp là: Sau khi sắp xếp lại, nhà, đất dôi dư không còn nhu cầu sử dụng; tạo nguồn vốn để xây dựng, nâng cấp, cải tạo cơ sở sản xuất, kinh doanh, văn phòng làm việc của doanh nghiệp.

Tương tự, việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán tài sản trên đất của cơ quan, tổ chức, đơn vị được thực hiện trong 2 trường hợp. Trường hợp thứ nhất là sau khi sắp xếp, nhà, đất dôi dư đã không còn nhu cầu sử dụng. Trường hợp thứ hai là tạo nguồn vốn để xây dựng, nâng cấp, cải tạo cơ sở hoạt động sự nghiệp, trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của bộ, cơ quan trung ương, địa phương.quản lý đất đai
Khu đất công tại số 57 Lê Duẩn, Đà Nẵng

Thu hồi nhà, đất công sử dụng sai mục đích

Nghị định quy định, nhà, đất sử dụng không đúng quy định sẽ được xử lý như sau: “Đối với nhà, đất đã bố trí làm nhà ở không đủ điều kiện chuyển giao về địa phương quản lý theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 13 Nghị định này, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp phải thực hiện di dời các hộ gia đình, cá nhân ra khỏi khuôn viên cơ sở nhà, đất để sử dụng đúng mục đích. Việc hỗ trợ đối với các hộ gia đình, cá nhân phải di dời (nếu có) thực hiện theo quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp có trách nhiệm đề nghị tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng nơi có nhà, đất (tổ chức dịch vụ công về đất đai hoặc Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cấp huyện) để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất”.

Nếu sử dụng toàn bộ hoặc một phần cơ sở nhà, đất để cho thuê, cho mượn, hợp tác, kinh doanh, liên doanh, liên kết và các hình thức sử dụng khác không đúng quy định mà có thể tách phần diện tích sử dụng không đúng quy định thành cơ sở độc lập thì thu hồi theo quy định.

Trong trường hợp không thể tách phần diện tích sử dụng không đúng quy định thành cơ sở độc lập thì Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan Trung ương, Chủ tịch UBND cấp tỉnh chỉ đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp chấm dứt việc sử dụng nhà, đất không đúng quy định. Sau khi chấm dứt việc sử dụng sau mục đích, cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý theo quy định.

Nghị định cũng quy định: “Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nộp toàn bộ số tiền thu được từ việc cho thuê, hợp tác, kinh doanh, liên doanh, liên kết không đúng quy định vào ngân sách trung ương (đối với nhà, đất thuộc trung ương quản lý), vào ngân sách địa phương (đối với nhà, đất thuộc địa phương quản lý) theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước”.