Quy định về Quản lý chất thải rắn xây dựng năm 2020

Khi muốn sửa chữa, thi công nhà ở riêng lẻ thì người dân phải có bản kế hoạch quản lý chất thải rắn xây dựng, sau đó gửi lên UBND phường, xã.

Quy định về Quản lý chất thải rắn xây dựng năm 2020 2
Nhà dân sửa phải báo cáo chỗ đổ chất thải

Bộ Xây dựng vừa đưa ra dự thảo Thông tư Quy định về Quản lý chất thải rắn xây dựng để lấy ý kiến. Cụ thể, nhà ở riêng lẻ của người dân muốn thi công xây dựng, sửa chữa phải có bản kế hoạch quản lý chất thải rắn xây dựng gửi lên UBND phường, xã nơi xây dựng công trình.

Theo đó, chủ hộ phải ước tính khối lượng chất thải rắn xây dựng tại công trình nhà mình và đưa các kế hoạch cụ thể về việc thu gom chất thải rắn trong quá trình triển khai dự án. Chủ hộ phải báo cáo tên tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm thu gom và tái chế hoặc xử lý số chất thải nói trên. Bên cạnh đó, chủ nhà phải bố trí nơi thu gom chất thải rắn phải có bạt che, không ảnh hưởng đến giao thông và đảm bảo mỹ quan đô thị.

Việc quản lý chất thải và phế liệu hiện đã được đề cập tại Nghị định số 38/2015 của Chính phủ. Nhưng văn bản này mới đưa ra những quy định chung về quản lý chất thải chưa đưa ra yêu cầu cụ thể về quy trình và những nội dung mà người dân phải báo cáo.