Quy định về thanh toán bằng quỹ đất cho các nhà đầu tư Dự án BT năm 2020

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định quy định về cơ chế Nhà nước thanh toán bằng quỹ đất cho Nhà đầu tư khi triển khai Dự án đầu tư xây dựng theo hình thức Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao (BT).

Nhà nước thanh toán theo nguyên tắc ngang giá

Theo Quyết định này, thanh toán Dự án BT bằng quỹ đất phải bảo đảm nguyên tắc giá trị Dự án BT được xác định theo đúng quy định của pháp luật về việc đầu tư xây dựng; giá trị quỹ đất để trả cho Nhà đầu tư xác định theo đúng quy định của pháp luật về đất đai; tiến hành thanh toán Dự án BT bằng quỹ đất căn cứ vào nguyên tắc ngang giá, bù trừ chênh lệch giữa giá trị quỹ đất thanh toán và giá trị Dự án BT; thời điểm thanh toán Dự án BT bằng quỹ đất chính là thời điểm UBND cấp tỉnh ban hành quyết định cho thuê đất, giao đất cho Nhà đầu tư.

Cụ thể, quỹ đất thanh toán cho Nhà đầu tư sẽ được áp dụng hình thức cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê hoặc giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Quỹ đất dùng để thanh toán cho Nhà đầu tư bao gồm: Đất xác định trong kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt để sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế theo đúng quy định của pháp luật về đất đai; đất của cơ sở nhà, đất ở vị trí cũ sử dụng để thanh toán Dự án BT được đầu tư xây dựng công trình ở vị trí mới.dự án BT
Mới đây, Chính phủ đã ban hành Quyết định về cơ chế thanh toán bằng quỹ đất cho nhà đầu tư

khi triển khai Dự án BT. Ảnh: Bizlive

Các xác định giá trị quỹ đất

Quyết định này đã quy định rõ việc sử dụng đất để tiến hành thanh toán Dự án BT. Theo đó, đối với quỹ đất chưa giải phóng mặt bằng thì dựa trên cơ sở diện tích, vị trí quỹ đất thanh toán đã được UBND cấp tỉnh dự kiến thanh toán, căn cứ vào đề nghị đề nghị của nhà đầu tư và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ký kết Hợp đồng BT, UBND cấp tỉnh sẽ có văn bản cam kết với nhà đầu tư về vấn đề sử dụng quỹ đất để thanh toán Dự án BT.

Đồng thời, giao cho nhà đầu tư và các cơ quan chức năng của địa phương thực hiện: 1. Tiến hành lập quy hoạch chi tiết 1/500 trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện phê duyệt; 2. Lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng trình lên cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tiến hành phê duyệt; 3. Ứng trước chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng theo đúng quy định; 4. Tổ chức triển khai việc bồi thường, giải phóng mặt bằng theo đúng phương án được phê duyệt.

Dựa trên cơ sở kết quả triển khai bồi thường, giải phóng mặt bằng, UBND cấp tỉnh sẽ ban hành quyết định cho thuê đất, giao đất cho Nhà đầu tư.

Đối với quỹ đất đã hoàn tất giải phóng mặt bằng, UBND cấp tỉnh sẽ ban hành quyết định cho thuê đất, giao đất cho nhà đầu tư nhằm xác định giá trị quỹ đất thanh toán.

Việc xác định giá trị quỹ đất thanh toán được tiến hành như sau: Đối với trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất, giá trị quỹ đất thanh toán là tiền sử dụng đất xác định vào thời điểm có quyết định giao đất theo đúng quy định của pháp luật về việc thu tiền sử dụng đất. Đối với trường hợp cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, giá trị quỹ đất thanh toán chính là tiền thuê đất nộp một lần cho cả thời gian thuê xác định vào thời điểm có quyết định cho thuê đất theo đúng quy định của pháp luật về việc thu tiền thuê mặt nước, thuê đất.

Bên cạnh đó, Quyết định đã đưa ra quy định, việc dùng quỹ đất của cơ sở nhà, đất ở vị trí cũ để thanh toán Dự án BT đầu tư xây dựng công trình ở vị trí mới tiến hành theo quy định của pháp luật về việc quản lý, sử dụng tài sản của Nhà nước.