Tiếp tục kế hoạch phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của các quận, huyện trên địa bàn Hà Nội, mới đây UBND TP đã phê duyệt quy hoạch 3 quận, huyện gồm: Thanh Trì, Tây Hồ và Cầu Giấy.

 * Quyết định 2156/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của huyện Thanh Trì.

Theo quy hoạch dụng đất đến năm 2020 đã được duyệt, tổng diện tích đất tự nhiên của huyện Thanh Trì là 6.292,7 ha được phân bổ cho các mục đích sử dụng đất như: Đất nông nghiệp có diện tích 1.903 ha, Đất phi nông nghiệp có diện tích 4.362,7 ha.

Trong giai đoạn từ năm 2011 – 2020, chuyển mục đích sử dụng 1.561,7 ha đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp.

Quy hoạch sử dụng đất huyện Thanh Trì, quận Tây Hồ, Cầu Giấy năm 2020 2

* Quyết định 2155/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của quận Tây Hồ.

Theo quy hoạch dụng đất đến năm 2020 đã được duyệt, tổng diện tích đất tự nhiên của quận Tây Hồ là 2400,8 ha được phân bổ cho các mục đích sử dụng đất như: Đất nông nghiệp có diện tích 730,5 ha, Đất phi nông nghiệp có diện tích 1605,6 ha.

Trong giai đoạn từ năm 2011 – 2020, chuyển mục đích sử dụng 166,8 ha đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp.

* Quyết định 2267/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của quận Cầu Giấy.

Theo quy hoạch dụng đất đến năm 2020 đã được duyệt, tổng diện tích đất tự nhiên của quận Tây Hồ là 1202,9 ha được phân bổ cho mục đích sử dụng đất đất phi nông nghiệp với diện tích 1202,9 ha.

Trong giai đoạn từ năm 2011 – 2020, chuyển mục đích sử dụng 55,8 ha đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Quy hoạch sử dụng đất huyện Thanh Trì, quận Tây Hồ, Cầu Giấy
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay