Chính phủ vừa ra chương trình hành động liên quan đến việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo Nghị quyết số 11/2017 của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12.

Theo đó, 8 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được đưa ra có những nội dung quan trọng như: Chính phủ giao các cơ quan thuộc Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, cải thiện môi trường kinh doanh.

Với những nhiệm vụ cấp thiết, rõ ràng, phù hợp với Nghị quyết số 11-NQ/TW, không lập thêm đề án, triển khai ngay, đồng thời cần đảm bảo thực hiện hiệu quả và kịp thời.

Tiếp tục hoàn thiện thể chế về sở hữu, phát triển các loại hình doanh nghiệp, các thành phần kinh tế. Bộ KH&ĐT có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng đề án hoàn thiện thể chế quản lý đầu tư công; xây dựng chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã; tiến hành nghiên cứu, ban hành và trình ban hành những văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong năm 2017-2018…

Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tập trung rà soát, kiến nghị bổ sung, sửa đổi những quy định của pháp luật về nợ công, ngân sách nhà nước, quản lý tài sản công, hoàn thiện cơ chế, thể chế thúc đẩy thực hiện cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, đảm bảo sử dụng hiệu quả, quản lý chặt chẽ tài sản công…

khung giá đất
Chính phủ sẽ ban hành khung giá đất mới

Đặc biệt, Chính phủ giao Bộ TN&MT chủ trì việc rà soát, điều chỉnh khung giá đất để trong quý II/2019, trình Chính phủ ban hành. Cùng với đó, lập đề án hoàn thiện thể chế quản lý đất công đảm bảo hiệu quả, công khai, minh bạch, trình Chính phủ trong quý I/2019.

Bộ Nội vụ chủ trì việc xây dựng, hoàn thiện đề án đổi mới cơ chế quản lý, đồng thời tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập.

Về hoàn thiện thể chế vận hành thông suốt các loại hình thị trường, phát triển đồng bộ các yếu tố thị trường, Bộ Tài chính chủ trì việc nghiên cứu, hoàn thiện chính sách, cơ chế, nâng cao hiệu quả hoạt động các thị trường: bảo hiểm, vốn, mua bán nợ, chứng khoán, tư vấn thuế, thẩm định giá, dịch vụ kế toán, kiểm toán; xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật về thuế tài sản, đặc biệt là bất động sản; hoàn thiện hệ thống pháp luật về giá; chính sách tài chính về đất đai ổn định, công bằng, công khai, minh bạch…

Bộ Nội vụ chủ trì rà soát, cơ cấu lại bộ máy nhà nước đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, hiệu lực. Hoàn thiện thể chế về chính quyền địa phương, quan hệ giữa chính quyền địa phương và Chính phủ.

Bộ KH&ĐT chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu chính sách, cơ chế triển khai chiến lược tăng trưởng xanh, gắn phát triển kinh tế – xã hội với phát triển bền vững. Hoàn thiện dự thảo Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt, trình Quốc hội vào kỳ họp thứ 4 tháng 10/2017. Hoàn thiện dự án Luật Quy hoạch, thể chế về quy hoạch, trình Quốc hội trong năm 2017. Nghiên cứu lập đề án về thể chế liên kết vùng, dự kiến trong năm 2019-2020 sẽ trình Chính phủ…


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Quý II/2019, Chính phủ sẽ ban hành khung giá đất mới
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay