Quỹ phát triển đất sẽ được Nhà nước cấp ngân sách? năm 2020

Nội dung trên là một trong những điểm đáng chú ý trong Dự thảo Quyết định về việc ban hành Quy chế mẫu quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất đang được Bộ Tài chính trình lên Chính phủ.Quỹ phát triển đất
Bộ Tài chính đề nghị các địa phương bố trí vốn ngân sách cho Quỹ phát triển đất. Ảnh: Báo Xây dựng Online

Bộ Tài chính đề nghị: Trên cơ sở kế hoạch sử dụng đất hằng năm, UBND cấp tỉnh, thành phố sẽ trình lên HĐND cùng cấp để quyết định mức vốn ngân sách nhà nước được cấp cho Quỹ phát triển đất khi thành lập, mức ngân sách trích bổ sung hằng năm cụ thể sẽ tùy vào điều kiện thực tế của địa phương.

Theo quy định hiện hành được thể hiện trong Quyết định số 40/2010/QĐ-TTg, các địa phương được trích 30% – 50% nguồn thu từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, nguồn tiền thu được từ đấu giá quyền sử dụng đất tại địa phương (sau khi trừ đi các khoản chi khi bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các chi phí có liên quan khác) để cấp cho Quỹ phát triển đất.