Vừa qua, Sở Xây dựng thành phố Hà Nội đã yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã Sơn Tây và các cơ quan liên quan hướng dẫn UBND các cấp cơ sở thực hiện công tác rà soát những công trình đã và đang thi công trên địa bàn thị xã.

Bên cạnh đó, Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội rà soát các công trình, dự án BĐS kể cả các công trình có nguồn vốn đầu tư nước ngoài) đang thi công xây dựng trong các khu công nghiệp, khu chế xuất và khi công nghệ cao.

Các cơ quan phải gửi báo cáo rà soát về Sở Xây dựng trước 10/3/2014 để Sở này và các sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành kiểm tra, lập danh mục báo cáo UBND TP Hà Nội và Bộ Xây dựng.

Rà soát các công trình trên địa bàn thị xã Sơn Tây (Hà Nội) năm 2020 2

Riêng với các chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn TP Hà Nội chịu trách nhiệm lập báo cáo về thông tin công trình, hạng mục công trình gửi UBND cấp huyện, Sở Xây dựng và các sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành trước ngày 28/2/2014.

Sở Xây dựng sẽ là cơ quan tổng hợp, báo cáo tình hình chất lượng và quản lý chất lượng công trình xây dựng và phân loại các công trình theo mức độ trung bình, khá, tốt.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Rà soát các công trình trên địa bàn thị xã Sơn Tây (Hà Nội)
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay