Thực hiện chỉ đạo của Bộ TN&MT, các Sở, ngành liên quan TP. Hà Nội vừa rà soát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, về lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020: Thực hiện chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 20/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về công tác điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp quốc gia, ngày 13/11/2015, UBND thành phố có tờ trình số 83/TTr-UBND trình HĐND thành phố thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) TP. Hà Nội.

Ngày 2/12/2015, HĐND thành phố đã ban hành Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 2/12/2015 thông qua làm cơ sở báo cáo Chính phủ phê duyệt theo quy định. rà soát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
TP. Hà Nội rà soát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn thành phố

Theo Văn bản số 1927/TTg-KTN ngày 2/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ có phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2020 cấp quốc gia, ngày 19/1/2017 UBND TP. Hà Nội đã có Tờ trình số 153/TTr-UBND trình Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của TP. Ngày 13/3/2017, Bộ TN&MT có Thông báo số 42/TB-BTNMT về kết quả thẩm định.

Ngày 12/5/2017, TP. Hà Nội có Báo cáo số 105/BC-UBND tiếp thu, giải trình ý kiến của Hội đồng thẩm định quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của Bộ TN&MT và có Tờ trình số 25/TTr-UBND trình Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của TP. Hà Nội.

Liên quan đến lập, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hằng năm, căn cứ Luật Đất đai 2013, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 2013, trước 31/12 hằng năm, TP. Hà Nội tổng hợp và trình HĐND thành phố thông qua danh mục các dự án, công trình thu hồi đất; danh mục công trình, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ để làm cơ sở phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hằng năm của cấp huyện để làm căn cứ giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Được biết, trong năm 2015, HĐND thành phố thông qua danh mục là 565 công trình, dự án thu hồi đất năm 2015 với diện tích là 1.375ha; danh mục 300 công trình, dự án chuyển mục đích đất rừng phòng hộ, đất trồng lúa năm 2015, diện tích là 575ha.

Năm 2016, HĐND thành phố thông qua danh mục là 886 dự án thu hồi đất với diện tích là 2.112,9ha; danh mục 574 dự án chuyển mục đích đất rừng phòng hộ, đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng với diện tích là 1.216,3ha.

Đồng thời, HĐND thành phố thông qua danh mục là 869 dự án, công trình thu hồi đất với diện tích là 2.748ha; danh mục 390 dự án, công trình chuyển mục đích đất rừng phòng hộ, đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng với diện tích là 832ha.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Rà soát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại Hà Nội
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay