Đây là một trong những quy định mới đang được lấy ý kiến về điều kiện để được lập sàn giao dịch bất động sản (SGD BĐS). Một điều kiện đáng chú ý nữa là sàn phải có ít nhất 2 người đã được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới…

Tại Dự thảo cho Thông tư quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới BĐS; hướng dẫn về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới BĐS, điều hành SGD BĐS và việc thành lập, tổ chức hoạt động của SGD BĐS mà Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến có khá nhiều điểm đáng chú ý.

Cụ thể, muốn thành lập SGD BĐS phải đáp ứng các điều kiện như: có ít nhất 2 người đã được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới BĐS; cá nhân quản lý, điều hành sàn giao dịch BĐS đó đã được cấp chứng chỉ hành nghề BĐS đồng thời được đào tạo nghiệp vụ quản lý, điều hành sàn giao dịch BĐS.Sàn giao dịch BĐS
Một trong những quy định đáng chú ý về điều kiện hoạt động của SGD BĐS là có diện tích tối thiểu đạt từ 50m2

Đối với các SGD BĐS là doanh nghiệp hoặc đơn vị trực thuộc doanh nghiệp phải dùng con dấu của doanh nghiệp đó để hoạt động. Nếu sàn là một đơn vị trực thuộc doanh nghiệp thì tất cả các hoạt động của sàn giao dịch này phải chịu sự chỉ đạo, quản lý của doanh nghiệp chủ quản. Người đứng đầu, đại diện cho pháp luật của SGD hoặc của doanh nghiệp chủ quản phải tự chịu trách nhiệm về hoạt động của SGD BĐS.

Về vấn đề cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động của SGD: Yêu cầu diện tích sử dụng phải đạt tối thiểu từ 50m2 trở với đầy đủ trang thiết bị phù hợp phục vụ cho hoạt động kinh doanh.

Ngoài ra Dự thảo Thông tư trên còn đưa ra 10 nội dung liên quan đến quy định hoạt động của các SGD BĐS. Cụ thể như sau:

– Một là, các SGD BĐS phải thực hiện việc giao dịch, mua bán chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại hoặc cho thuê mua BĐS đúng như ủy quyền của khách hàng.

– Hai là, Sàn BĐS tổ chức việc bán, chuyển nhượng, cho thuê cho thuê mua hoặc cho thuê lại theo đúng ủy quyền của các tổ chức, cá nhân sở hữu BĐS hoặc ủy quyền của các chủ dự án BĐS.

– Ba là, Sàn BĐS phải đại diện theo ủy quyền của các chủ sở hữu BĐS hoặc các khách hàng trong việc tiến hành các công việc về các thủ tục mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại hoặc cho thuê mua BĐS.

– Bốn là, các sàn BĐS phải giới thiệu các niêm yết thông tin về BĐS ngay tại sàn giao dịch BĐS; chỉ được phép quảng cáo về BĐS trên phương tiện truyền thông và tại sàn khi được đồng ý bằng văn bản của chủ dự án, chủ sở hữu. Đồng thời, các SGD BĐS phải chịu trách nhiệm về các thông tin mà mình cung cấp.

– Năm là, các SGD BĐS khi giới thiệu, giao dịch sản phẩm BĐS tại sàn phải đáp ứng tất cả điều kiện đã được quy định tại Điều 6 của Luật Kinh doanh BĐS.

– Sáu là, SGD BĐS phải kiểm tra giấy tờ pháp lý về BĐS, chỉ khi đủ điều kiện giao dịch mới được phép thực hiện môi giới và giới thiệu với khách hàng. Các SGD cũng phải chịu trách nhiệm trước các khách hàng cũng như pháp luật về tính trung thực của hồ sơ pháp lý sau khi đã tiến hành kiểm tra và cung cấp cho các khách hàng.

– Bảy là, SGD BĐS phải thực hiện hoạt động môi giới BĐS và làm trung gian cho các bên trao đổi, đàm phán và tiến đến ký kết hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại và cho thuê mua BĐS.

– Tám là, tất cả mọi hoạt động dịch vụ của SGD BĐS đều phải được thực hiện thông qua hợp đồng.

– Chín là, quyền lợi và nghĩa vụ của SGD, của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ SGD BĐS, các tổ chức, cá nhân tham gia vào SGD BĐS phải thực hiện theo các quy định tại Điều 71, 72 và 73 của Luật Kinh doanh BĐS.

– Mười là, các cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới BĐS độc lập buộc phải có chứng chỉ hành nghề môi giới BĐS đồng thời phải đăng ký nộp thuế theo như quy định của pháp luật về thuế.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Sàn bất động sản phải có diện tích tối thiểu 50m2
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay