sửa đổi, bổ sung dự thảo về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư năm 2020

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Thông báo truyền đạt kết luận của tập thể UBND thành phố về việc sửa đổi, bổ sung những quy định liên quan đến bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố.

chính sách quản lý
Tập trung hoàn thiện dự thảo về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn Hà Nội

Theo đó, Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ngày 20/4/2016 và Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND thành phố về cơ bản là phù hợp với quy định của pháp luật. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện còn nhiều bất cập do có nhiều cơ chế, chính sách cá biệt ban hành. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong việc áp dụng chính sách, pháp luật, thành phố đã chủ trương ban hành một quyết định mới thay thế các quyết định nêu trên của UBND thành phố.

Về lộ trình nghiên cứu, ban hành: Giao Ban Chỉ đạo Giải phóng mặt bằng thành phố chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan thực hiện rà soát, xây dựng báo cáo tổng kết, đánh giá việc thực hiện Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND và Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND. Đồng thời, làm rõ những mặt được và những tồn tại cụ thể trong từng dự án để báo cáo UBND thành phố trước ngày 20/1/2017.

Dự thảo quy định, tổ chức hội thảo, lấy ý kiến đóng góp của các sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã và một số tổ chức, cá nhân liên quan; hoàn thiện tờ trình, dự thảo quyết định báo cáo UBND thành phố trước ngày 15/2/2017.

Yêu cầu các sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã, các tổ chức, cá nhân liên quan nghiêm túc thực hiện hai Quyết định nêu trên trong thời gian nghiên cứu ban hành. Với các khó khăn, vướng mắc trong từng dự án, UBND quận, huyện, thị xã và Ban Chỉ đạo Giải phóng mặt bằng thành phố có những đề xuất cụ thể, báo cáo UBND thành phố chỉ đạo thực hiện.

Giao Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Quốc Hùng chủ trì, phối hợp cùng Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Doãn Toản chỉ đạo, hoàn thiện nội dung báo cáo, nội dung dự thảo, báo cáo Ban Cán sự Đảng UBND thành phố trong tháng 2/2017.

Quy định mới phải cụ thể, phù hợp và cập nhật nội dung chỉ đạo mới của thành phố về phân cấp, ủy quyền; chính sách tái định cư tại các quận, huyện thị xã phải gắn với định hướng phát triển đô thị của Thủ đô đến năm 2030 tầm nhìn đến 2050; thực hiện, hạn chế việc ban hành cơ chế đặc thù cho từng dự án; xây dựng khung chính sách để cấp huyện chủ động áp dụng.