UBND TP Đà Nẵng sẽ thu tiền sử dụng đất (SDĐ) đối với các trường hợp giải tỏa được bố trí đất tái định cư (TĐC) đã có đất thực tế mà không hoàn thành thủ tục nộp tiền sử dụng đất kể từ ngày 6/9.

thu tiền sử dụng đất

TP Đà Nẵng sẽ áp dụng thu tiền sử dụng đất theo nghị định mới từ 6/9

Theo đó, TP đồng ý thu tiền SDĐ (tương tự như những hộ được nợ tiền SDĐ) theo Quyết định số 2653/QĐ-UBND ngày 25/4/2014) đối với các trường hợp đã có đất thực tế trước ngày 1/3/2011 mà không hoàn thành thủ tục nộp tiền SDĐ nay có nguyện vọng nộp và theo chính sách chung của UBND TP (hiện nay là Quyết định số 5194/QĐ-UBND ngày 29/7/2013.

Đối với các trường hợp được bố trí đất TĐC (không được nợ tiền SDĐ) đã có đất thực tế từ ngày 30/6/2014 trở đi mà không hoàn thành thủ tục nộp tiền SDĐ theo quy định thì khi làm thủ tục sẽ thu tiền SDĐ theo giá đất TĐC tại thời điểm hiện hành.

Đối với các trường hợp được bố trí đất TĐC (không được nợ tiền SDĐ), đã có đất thực tế kể từ ngày 1/3/2011 đến ngày 30/6/2014 mà chưa hoàn thành thủ tục nộp tiền SDĐ, nếu thực hiện nộp tiền SDĐ trước ngày 31/12/2014 thì thu tiền SDĐ theo giá đất TĐC cũ đã được phê duyệt trước đây, nếu nộp sau ngày 31/12/2014 thì thu tiền sử dụng đất theo giá đất TĐC tại thời điểm hiện hành.


Theo Công anh Đà Nẵng


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Thu nợ tiền sử dụng đất ở TP Đà Nẵng áp dụng chủ trương mới
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay