Thủ tướng yêu cầu nâng cao chất lượng, giảm giá nhà ở xã hội năm 2020

Theo Chỉ thị số 03/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành, các bộ ngành, địa phương liên quan cần đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội (NOXH) nhằm hoàn thành cơ bản các mục tiêu về phát triển NOXH đã đặt ra trong Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

giá bán nhà ở xã hội
Thủ tướng chỉnh phủ yêu cầu phải nâng cao chất lượng và

giảm giá bán nhà ở xã hội. Ảnh: Cao Thăng (SGGP)

Về nhiệm vụ, giải pháp phát triển NOXH, nhà ở cho công nhân, theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, chủ tịch UBND các tỉnh thành phố phải có trách nhiệm tạo môi trường thuận lợi về đất đai, thủ tục hành chính… để huy động các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, doanh nghiệp có sử dụng nhiều lao động và người dân tham gia đầu tư phát triển NOXH, đặc biệt là nhà ở cho lực lượng công nhân tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp…

Tiếp tục nâng cao chất lượng NOXH, nhất là nhà ở cho công nhân, có cơ cấu sản phẩm nhà ở phù hợp, bảo đảm các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, thiết yếu về giao thông, y tế, giáo dục, văn hóa của các dự án xây dựng NOXH ở đô thị và các khu công nghiệp.

Bộ Xây dựng có nhiệm vụ nghiên cứu, ban hành bổ sung các quy chuẩn, tiêu chuẩn về NOXH, nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật, sử dụng vật liệu mới… nhằm giảm giá bán NOXH, cơ cấu sản phẩm nhà ở phù hợp, bảo đảm các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thiết yếu về y tế, giáo dục, văn hóa… trong các dự án xây dựng nhà ở và khu công nghiệp.

Cũng trong chỉ thị này, Thủ tướng yêu cầu khi quy hoạch các khu đô thị mới, khu công nghiệp mới, mạng lưới các cơ sở đào tạo nhất thiết phải kèm theo quy hoạch NOXH, nhà ở công nhân, nhà ở sinh viên cùng với các khu chức năng dịch vụ giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao… theo quy định của pháp luật. Bố trí nguồn lực hợp lý để đầu tư các cơ sở hạ tầng thiết yếu như: trường học, nhà trẻ, cơ sở khám chữa bệnh, sinh hoạt cộng đồng, văn hóa, thể dục, thể thao… trong và ngoài các dự án NOXH, đặc biệt là tại các khu vực có đông công nhân và người lao động.

Chỉ thị cũng nhấn mạnh, nhất thiết phải sử dụng nguồn tiền thu được từ quỹ đất 20% trong các dự án khu đô thị mới, dự án nhà ở thương mại có quy mô dưới 10ha do các chủ đầu tư nộp và hỗ trợ từ ngân sách địa phương để đầu tư phát triển NOXH cho công nhân các khu công nghiệp, người nghèo và người thu nhập thấp tại các đô thị trên địa bàn có dự án.