Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh vừa ban hàng Công văn số 1405/UBND-TNMT cho ý kiến về giải quyết một số vướng mắc trong tổ chức thực hiện công tác giao đất dịch vụ, đất ở trên địa bàn thành phố Hà Nội theo đề nghị của liên ngành Tài chính – Tài nguyên và Môi trường – Xây dựng – Cục Thuế Hà Nội – Ban Chỉ đạo Giải phóng mặt bằng thành phố.

Theo đó, về xác định giá đất làm căn cứ thu tiền khi giao đất dịch, đất ở như sau: Trường hợp phải thu hồi đất nông nghiệp để xây dựng hạ tầng kỹ thuật, Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, quận Hà Đông và thị xã Sơn Tây thực hiện theo chỉ đạo tại khoản 3 Công văn số 1130/UBND-TNMT ngày 21/2/2011 và khoản 3 Công văn số 5259/UBND-NTMT ngày 23/6/2011 của UBND TP.

Trường hợp không phải xây dựng hạ tầng kỹ thuật đất dịch vụ, đất ở, cho phép xác định giá bằng với mức giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (đối với trường hợp giao đất dịch vụ), đất ở (đối với trường hợp giao đất ở) có vị trí tương ứng do UBND TP quy định và công bố tại thời điểm thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân được giao đất dịch vụ, đất ở.

Tích cực gỡ nút thắt trong giao đất dịch vụ, đất ở năm 2020 2

Về thời điểm xác định giá thu tiền sử dụng đất dịch vụ, đất ở thì thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, thời điểm xác định giá thu tiền sử dụng đất dịch vụ, đất ở được thực hiện khi khu đất dịch vụ, đất ở đã được quyết toán chi phí giải phóng mặt bằng và chi phí đầu tư hạ tầng khu đất.

UBND các huyện, quận Hà Đông và thị xã Sơn Tây căn cứ quyết toán chi phí giải phóng mặt bằng và chi phí đầu tư hạ tầng khu đất xác định giá thu tiền sử dụng đất dịch vụ, đất ở gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND TP quyết định.

Cũng trong công văn này, UBND TP đã đồng ý chủ trương cho UBND các quận, huyện huy động (theo nguyên tắc tự nguyện) người được giao đất dịch vụ, đất ở cùng ứng kinh phí để xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu đất dịch vụ, đất ở.

Trường hợp các hộ gia đình, cá nhân được giao đất dịch vụ, đất ở có nguyện vọng cùng ứng kinh phí với ngân sách để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng khu đất dịch vụ; cho phép UBND các huyện, quận Hà Đông và thị xã Sơn Tây căn cứ phương án bồi thường, hỗ trợ và dự toán đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật được cấp có thẩm quyền phê duyệt để xác định, quyết định mức tạm thu, nhưng tối đa không vượt quá giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (đối với trường hợp giao đất dịch vụ), đất ở (đối với trường hợp giao đất ở) có điều kiện tương ứng theo quy định của UBND cấp tỉnh công bố tại thời điểm thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân được giao đất dịch vụ, đất ở.

Sau khi hoàn thành việc đầu tư xây dựng khu đất dịch vụ, đất ở, UBND các huyện, quận Hà Đông và thị xã Sơn Tây căn cứ quyết toán chi phí giải phóng mặt bằng, chi phí đầu tư hạ tầng khu đất, xác định giá thu tiền sử dụng đất dịch vụ, đất ở gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND TP quyết định phê duyệt, làm căn cứ quyết toán tiền tạm thu, hoàn tất việc thu tiền sử dụng đất theo quy định.

Sau khi hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, đi đôi với việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật, xác định giá đất để thu tiền sử dụng đất, cho phép UBND các huyện, quận Hà Đông và thị xã Sơn Tây xây dựng phương án giao đất dịch vụ, tạm thu tiền sử dụng đất để công bố công khai cho nhân dân được biết.

UBND các huyện, quận Hà Đông và thị xã Sơn Tây có trách nhiệm rà soát công tác giao đất dịch vụ, đất ở trên địa bàn thành phố, lập kế hoạch giao đất dịch vụ cho nhân dân xong trong năm 2014. Đồng thời báo cáo Huyện uỷ, Quận uỷ, Thị uỷ thống nhất chỉ đạo các nhiệm vụ trên…


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Tích cực gỡ nút thắt trong giao đất dịch vụ, đất ở
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay