Việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất, thu hồi đất của các hộ gia đình không có nhu cầu sản xuất nông nghiệp còn nhiều khó khăn. Tình trạng sử dụng đất không hiệu quả vẫn tồn tại rất nhiều.

Tích tụ đất đai
Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho rằng, tích tụ đất đai mà

làm theo phong trào thì chắc chắn thất bại

Kết luận trên được Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng đưa ra tại hội nghị tìm giải pháp tích tụ, tập trung đất đai phục vụ phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp vào ngày 14/4 vừa qua.

Theo Phó thủ tướng, chính sách quản lý đất đai và thực tế sử dụng đất vẫn còn nhiều điểm tồn tại cần tập trung khắc phục, trong đó quy định hạn mức nhận chuyển quyền đất trồng cây hằng năm, đất nuôi trồng thủy sản đối với cá nhân, hộ gia đình thông qua nhận tặng cho, nhận chuyển nhượng, xử lý nợ chưa khuyến khích tích tụ, tập trung đất đai để phát triển những trang trại sản xuất hàng hóa quy mô lớn; thậm chí có trường hợp còn gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, việc tiếp cận đất nông nghiệp của các doanh nghiệp còn gặp khó khăn do quy hoạch chưa rõ, kế hoạch sử dụng đất ở nhiều nơi còn chưa phù hợp. Công tác giải phóng mặt bằng còn nhiều khó khăn.

Phó thủ tướng nhấn mạnh, phải đẩy mạnh tích tụ, tập trung ruộng đất để tạo điều kiện tái cơ cấu sản xuất ngành nông nghiệp, đảm bảo yêu cầu sử dụng có hiệu quả tài nguyên đất đai để phát triển ngành nông nghiệp có chất lượng, năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh cao hơn, góp phần phát triển kinh tế – xã hội và nâng cao đời sống người nông dân.

Ngoài ra, một số quan điểm lớn khi tiến hành tích tụ, tập trung ruộng đất cũng được chỉ ra, trong đó nhấn mạnh đến việc phải dựa trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất gắn với tái cơ cấu sản xuất ngành nông nghiệp nói riêng và tái cấu trúc nền kinh tế nói chung. Việc tích tụ, tập trung ruộng đất phải tuyệt đối tránh hình thức, phong trào.

“Nếu tích tụ, tập trung ruộng đất một cách hình thức, phong trào, không căn cứ vào nhu cầu của thị trường, năng lực của chủ thể thì chắc chắn sẽ thất bại”, Phó Thủ tướng kết luận.

Phó thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu tích tụ ruộng đất nhưng phải bảo đảm lợi ích của Nhà nước, của các chủ thể tham gia phát triển nông nghiệp; đồng thời, tích tụ ruộng đất nhưng không làm nghèo người dân, không để người dân mất việc làm, nghèo đói.

Đồng thời, tích tụ, tập trung ruộng đất phải phù hợp với điều kiện thực tế của từng khu vực, từng địa phương; phải phù hợp với đặc điểm về địa hình, đất đai, khí hậu, tập quán, văn hoá,…

Phó thủ tướng khẳng định, tích tụ và tập trung ruộng đất phải lấy doanh nghiệp, các tổ chức hợp tác, chủ trang trại làm động lực. Song, người dân, hộ gia đình, cá nhân là thành viên quyết định thành công của quá trình tính tụ, tập trung đất đai, vì vậy phải được tham gia một cách bình đẳng trong tập trung, tích tụ đất đai.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Tích tụ đất đai không được làm nghèo người dân
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay