Tiếp tục duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 cho 4 quận, huyện năm 2020

Mới đây, UBND TP. Hà Nội đã ban hành các quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 cho các quận, huyện gồm: Cầu Giấy, Hoàn Kiếm, huyện Thường Tín và Ứng Hòa.

kế hoạch sử dụng đất
Hà Nội tiếp tục phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cho các quận, huyện (Ảnh: Internet)

Theo đó, kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của quận Cầy Giấy: Đất nông nghiệp 12.3 ha; đất phi nông nghiệp hơn 1,157 ha; đất chưa sử dụng 61.64 ha.

kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của quận Hoàn Kiếm: Đất nông nghiệp 15.76 ha; đất phi nông nghiệp hơn 512 ha.

Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Thường Tín: Đất nông nghiệp 7,823 ha; đất phi nông nghiệp hơn 5,212 ha; đất chưa sử dụng 5.19 ha.

Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Ứng Hòa: Đất nông nghiệp hơn 13,540 ha; đất phi nông nghiệp hơn 5,233 ha; đất chưa sử dụng 44.06 ha.

Khi thực hiện, UBND quận, huyện trên có trách nhiệm rà soát và đánh giá khả năng thực hiện các dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017. Những trường hợp cần điều chỉnh hoặc phát sinh yêu cầu sử dụng đất để triển khai các dự án phát triển kinh tế – xã hội cấp bách vì lợi ích quốc gia, công cộng hay những dự án gây bức xúc mà chưa có trong kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của địa phương đã được phê duyệt thì tổng hợp báo cáo Sở TN&MT để tổng hợp và trình UBND thành phố trước ngày 31/5/2017.

UBND các quận, huyện có trách nhiệm thực hiện thu hồi đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã đươc phê duyệt. Tổ chức công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai. Kiểm tra thực hiện kế hoạch sử dụng đất; phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm kế hoạch sử dụng đất; tăng cường kiểm tra quá trình thực hiện, đảm bảo tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất. Cân đối các nguồn vốn để thực hiện kế hoạch sử dụng đất, đảm bảo tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất. Tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất chặt chẽ, đảm bảo các chỉ tiêu sử dụng đất đã được UBND thành phố phê duyệt. Báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 15/9/2017.

Sở TN&MT có trách nhiệm thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt. Đồng thời, tổ chức kiểm tra việc thực hiện theo đúng kế hoạch sử dụng. Báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn thành phố đến ngày 1/10/2017.