UBND Tp.HCM kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường cho phép cập nhật các nội dung thay đổi trong điều chỉnh quy hoạch xây dựng đô thị (các quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, 1/500) vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm.

Mới đây, UBND Tp.HCM đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường tháo gỡ một số vướng mắc trong công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; cho thuê đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cổ phần hóa; trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; trình tự, thủ tục thu hồi đất; xác định giá đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất để không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người sử dụng đất và nhà đầu tư.

Một trong những kiến nghị quan trọng đó là cho phép cập nhật các nội dung thay đổi trong điều chỉnh quy hoạch xây dựng đô thị (các quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, 1/500) vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện đối với quận nội thành.

Bên cạnh đó, Tp.HCM cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, quy định rõ về trình tự, thủ tục đăng ký kế hoạch sử dụng đất của hộ gia đình cá nhân trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện; quy định rõ về trình tự, thủ tục điều chỉnh, hủy bỏ các công trình dự án ghi vào kế hoạch sử dụng đất 3 năm mà chưa thực hiện.tháo gỡ vướng mắc trong lĩnh vực đất đai
Tp.HCM kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường tháo gỡ

một số vướng mắc trong lĩnh vực đất đai

Đặc biệt, Bộ Tài nguyên và Môi trường cần hướng dẫn việc trình Thủ tướng điều chỉnh quyết định khi điều chỉnh mục đích, thay đổi cơ cấu sử dụng đất; thời điểm xác định thời hạn sử dụng đất; cơ chế để doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có đất để thực hiện dự án; quy định bổ sung về quyền của cơ sở tôn giáo trong trường hợp sử dụng đất sản xuất nông nghiệp, sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp và sản xuất lâm nghiệp. Đồng thời, hướng dẫn về hình thức cho thuê đất, giao đất đối với diện tích đất nhà nước quản lý; việc chuyển hình thức sử dụng đất của đơn vị sự nghiệp công, doanh nghiệp cổ phần hóa, doanh nghiệp nhà nước; hướng dẫn về chia tách doanh nghiệp; chuyển mục đích sử dụng đất và nghĩa vụ tài chính; xác định tài sản doanh nghiệp cổ phần sử dụng; khẩn trương ban hành thông tư hướng dẫn thực hiện phương án sử dụng đất của doanh nghiệp cổ phần hóa…

Trước đó, Tp.HCM cũng đã có văn bản số 5XC2 /UBND-ĐT kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Quy hoạch xây dựng tỉnh và Quy hoạch tỉnh, ảnh hưởng đến sự phát triển của thành phố.

Dựa vào tình hình thực tế và định hướng phát triển kinh tế – xã hội trong thời gian tới, cùng với áp lực về sự gia tăng dân số hiện nay tại Tp.HCM, UBND Tp.HCM đang trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương điều chỉnh tổng thể đồ án quy hoạch chung xây dựng Tp.HCM năm 2025 (đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 24/QĐ-TTg ngày 6/1/2010), nhằm định hướng quy hoạch phát triển Tp.HCM đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2050.

Với các thành quả đã đạt được trong quản lý, xây dựng và phát triển đô thị tại Tp.HCM trong nhiều năm qua, UBND Tp.HCM đề xuất Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, giữ lại Quy hoạch xây dựng tỉnh trực thuộc Trung ương (Quy hoạch chung xây dựng) theo luật Quy hoạch đô thị để làm công cụ quản lý Quy hoạch đô thị đạt yêu cầu hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn. Bên cạnh đó, tạo điều kiện thuận lợi cho Tp.HCM triển khai công tác lập đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Tp.HCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Tp.HCM kiến nghị Thủ tướng “gỡ vướng” trong lĩnh vực đất đai
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay