Trình tự thu hồi nhà công vụ năm 2020

Luật Nhà ở (2014) quy định, bên thuê nhà ở công vụ nếu không trả tiền thuê 3 tháng trở lên mà không có lý do chính đáng thì sẽ phải bàn giao lại nhà cho đơn vị quản lý. Nếu không tự bàn giao, cơ quan quản lý sẽ ban hành quyết định cưỡng chế.Thu hồi nhà công vụ
Bên thuê nhà ở công vụ nếu không trả tiền thuê 3 tháng trở lên mà không có lý do

chính đáng thì sẽ phải bàn giao lại nhà cho đơn vị quản lý

Theo Thông tư 09/2015/TT-BXD ngày 29/12/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý, sử dụng nhà ở công vụ, thời hạn để các bên tiến hành ký Biên bản bàn giao và thu hồi nhà ở công vụ tối đa không quá 60 ngày. Nếu bên thuê nhà ở công vụ không bàn giao nhà ở công vụ thì đơn vị quản lý vận hành báo cáo cơ quan quản lý nhà ở công vụ đề nghị thu hồi nhà ở công vụ.

Cơ quan quản lý nhà ở công vụ có trách nhiệm kiểm tra, nếu thuộc diện phải thu hồi thì có tờ trình cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà ở công vụ đó xem xét, ban hành quyết định thu hồi nhà ở công vụ. Thời hạn thu hồi nhà ở công vụ tối đa không quá 30 ngày kể từ ngày quyết định thu hồi nhà ở công vụ có hiệu lực thi hành.

Ngoài ra, Thông tư này cũng quy định rõ trình tự, thủ tục cưỡng chế thu hồi nhà ở công vụ. Khoản 2 điều 15 nêu rõ, trường hợp bên thuê nhà ở công vụ thuộc diện thu hồi không bàn giao lại nhà ở theo thời hạn quy định như trên thì bên cho thuê nhà có văn bản báo cáo cơ quan quản lý nhà ở công vụ đề nghị cưỡng chế thu hồi nhà ở công vụ.

Theo đề nghị của đơn vị quản lý vận hành, cơ quan quản lý nhà ở công vụ kiểm tra và báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà ở công vụ xem xét, ban hành Quyết định cưỡng chế thu hồi nhà ở công vụ.

Sau khi nhận được báo cáo của cơ quan quản lý nhà ở công vụ, cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà ở công vụ có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu với các quy định của pháp luật về nhà ở công vụ hiện hành để ban hành Quyết định cưỡng chế thu hồi nhà ở công vụ và gửi Quyết định này cho đơn vị quản lý vận hành, cơ quan quản lý nhà ở công vụ và người thuê nhà.

Nếu các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương ra Quyết định cưỡng chế thu hồi nhà ở công vụ thì cơ quan này phải có văn bản kèm theo Quyết định cưỡng chế thu hồi nhà ở công vụ đề nghị UBND cấp tỉnh nơi có nhà ở công vụ đó tổ chức cưỡng chế thu hồi. Được biết, chi phí tổ chức thu hồi bắt buộc nhà ở công vụ do bên thuê nhà ở chịu trách nhiệm chi trả. Nếu bên thuê không chi trả thì cơ quan quản lý cán bộ đó có trách nhiệm khấu trừ lương để chi trả.

Trường hợp nhà ở công vụ đang do Bộ Công an, Bộ Quốc phòng quản lý thì cơ quan quản lý nhà ở công vụ được quyền ban hành Quyết định cưỡng chế thu hồi nhà ở công vụ nếu được giao thực hiện.

Trên cơ sở Quyết định cưỡng chế thu hồi nhà ở công vụ, UBND cấp tỉnh, nơi có nhà ở công vụ đó có thể trực tiếp hoặc giao cho UBND cấp huyện nơi có nhà ở công vụ tổ chức cưỡng chế thu hồi và bàn giao lại nhà ở cho bên cho thuê nhà theo quy định.

Việc bàn giao nhà ở công vụ phải lập biên bản có xác nhận của các cơ quan tham gia cưỡng chế thu hồi. Thời hạn thực hiện cưỡng chế thu hồi không quá 30 ngày kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền ban hành Quyết định cưỡng chế thu hồi nhà ở công vụ.

Sau khi bàn giao, tiếp nhận nhà ở công vụ thu hồi, bên cho thuê nhà có trách nhiệm quản lý sử dụng nhà ở công vụ theo Quyết định cưỡng chế thu hồi nhà ở công vụ.