Để tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện Đề án cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, mới đây, UBND TP.Hà Nội đã ban hành Công văn số 7409/UBND-TNMT.

Đề án cấp GCNQSDĐ
Việc thực hiện Đề án cấp GCNQSDĐ tại Hà Nội còn nhiều vướng mắc

Theo chỉ đạo tại Công văn số 7409/UBND-TNMT, thời hạn để UBND các phường, xã, thị trấn xác nhận về ranh giới, tình trạng sử dụng đất (có tranh chấp hay không có tranh chấp) cho các cơ quan, đơn vị tối đa là 7 ngày làm việc tính từ ngày nhận được đề nghị.

Cụ thể, trường hợp nhà, đất thuộc quyền quản lý của UBND quận, huyện, thị xã thì các đơn vị, các phòng ban, UBND cấp phường, xã, thị trấn có trách nhiệm kê khai, lập hồ sơ GCN trước đối với các thửa đất đã có bản đồ hiện trạng, bản đồ địa chính theo quy định. UBND cấp quận, huyện báo cáo Sở Tài nguyên & Môi trường thẩm định, trình UBND TP.

Trách nhiệm xác nhận ranh giới, tình trạng sử dụng đất của các cơ quan, đơn vị thuộc về UBND các phường, xã, thị trấn. Thời hạn xác nhận không quá 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị.

UBND TP.Hà Nội chỉ đạo UBND các phường, xã, thị trấn phối hợp với các sở, ngành chức năng hướng dẫn các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn kê khai, lập hồ sơ; tuyên truyền chính sách, quy định của Nhà nước và thành phố về kê khai cấp GCN.

Trong trường hợp có sự trùng lắp trong việc đo đạc bản đồ giữa Sở Tài nguyên & Môi trường và UBND các quận, huyện, thị xã, UBND TP giao Sở Tài nguyên & Môi trường chủ trì với từng UBND quận, huyện, thị xã có quyết định phê duyệt dự án và kế hoạch đo đạc, lập hồ sơ cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các cơ quan, đơn vị.

Trên cơ sở rà soát như vậy, UBND quận, huyện, thị xã sẽ tiến hành điều chỉnh lại các quyết định phê duyệt dự án và kế hoạch đo đạc lập hồ sơ cấp GCN trên địa bàn.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý vướng mắc trong Đề án cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay