Bổ sung quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai năm 2020

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai, giá đất và quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Bổ sung quy định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích đất tăng thêm (Ảnh: Internet)

Cụ thể, Nghị định 01 này nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về giá đất, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai và Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Trường hợp diện tích đất tăng thêm do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận thì thủ tục chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho với diện tích đất tăng thêm được thực hiện theo quy định tại Điều 79, khoản 2 Điều 82. Cùng với đó, nếu thửa đất gốc đã có Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất mà không yêu cầu người sử dụng đất thực hiện thủ tục hợp thửa đất thì thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận cho thửa đất gốc được thực hiện theo quy định tại Điều 76 của Nghị định này.

Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm xác nhận vào Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất với diện tích đất tăng thêm và gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế, trình cấp Giấy chứng nhận, cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai cho toàn bộ diện tích thửa đất đang sử dụng. Đồng thời, trao Giấy chứng nhận cho người được cấp hoặc gửi UBND cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại UBND cấp xã.

Trường hợp diện tích đất tăng thêm do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất trước ngày 01/7/2014 mà diện tích đất tăng thêm đó có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật đất đai và Điều 18 của Nghị định này thì thủ tục cấp lần đầu đối với diện tích đất tăng thêm được thực hiện theo quy định tại Điều 70. Và, nếu thửa đất gốc đã được cấp Giấy chứng nhận thì thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận cho thửa đất gốc được thực hiện theo quy định tại Điều 76 của Nghị định này.

Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm xác nhận vào Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất với diện tích đất tăng thêm và gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế, trình cấp Giấy chứng nhận, cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai cho toàn bộ diện tích thửa đất đang sử dụng. Đồng thời, trao Giấy chứng nhận cho người được cấp hoặc gửi UBND cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại UBND cấp xã.