Bộ Xây dựng vừa có công văn đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép tiếp tục hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo theo chuẩn nghèo mới (giai đoạn 2011-2015), theo đó năm 2013 thực hiện hỗ trợ cho khoảng 20% tổng số hộ thuộc đối tượng, tương đương 100.000 hộ.


Theo Bộ Xây dựng, quá trình triển khai thực hiện Quyết định 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở cho thấy: cơ chế, chính sách hỗ trợ (trong đó vốn ngân sách nhà nước, vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội, vốn giúp đỡ từ cộng đồng và đóng góp của hộ gia đình) đã đảm bảo phù hợp với thực tế và có tính khả thi, được đánh giá là có hiệu ứng tích cực trong xã hội.

Trong khi đó, hầu hết các địa phương có tỷ lệ hộ nghèo cao đều là những địa phương nghèo, nên không có điều kiện bố trí ngân sách địa phương để hỗ trợ.

Mặt khác, hiện nay việc huy động sự giúp đỡ từ cộng đồng, mà chủ yếu là huy động từ các doanh nghiệp cũng không đạt nhiều kết quả như trước kia, do đó nếu như không có vốn hỗ trợ từ Ngân sách trung ương thì việc triển khai thực hiện sẽ gặp nhiều khó khăn.
Bộ Xây dựng đề xuất hỗ trợ nhà ở cho 100.000 hộ nghèo năm 2020 2

Bộ Xây dựng đề xuất hỗ trợ nhà ở cho khoảng 100.000 hộ nghèo trong năm 2013


Vì vậy, Bộ Xây dựng đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép tiếp tục hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo theo chuẩn nghèo mới (giai đoạn 2011-2015) theo cơ chế, chính sách mà Bộ Xây dựng đã trình Thủ tướng Chính phủ.

Riêng về thời gian thực hiện, để đảm bảo tính khả thi trong điều kiện hiện nay Nhà nước có khó khăn về ngân sách, Bộ Xây dựng đề xuất tiến độ thực hiện và kế hoạch bố trí vốn ngân sách nhà nước để hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo mới (giai đoạn 2011-2015).

Theo đó, năm 2013 thực hiện hỗ trợ cho khoảng 20% tổng số hộ thuộc đối tượng, tương đương khoảng 100.000 hộ. Năm 2014 và 2015, mỗi năm thực hiện hỗ trợ cho khoảng 40% tổng số hộ thuộc đối tượng, tương đương khoảng 200.000 hộ/năm.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Bộ Xây dựng đề xuất hỗ trợ nhà ở cho 100.000 hộ nghèo
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay