Theo quyết định thanh tra mới công bố ngày 25/2/2014, đoàn Thanh tra Chính phủ do Phó Tổng thanh tra Nguyễn Đức Hạnh làm trưởng đoàn sẽ thanh tra 2 dự án tại Hà Nội. Thời hạn thanh tra 70 ngày kể từ ngày quyết định này được công bố.

Chính phủ sẽ thanh tra 2 dự án lớn tại Đông Anh năm 2020 2
Dự án đường 5 kéo dài nằm trong diện bị thanh tra

Thanh tra Chính phủ quyết định thanh tra Dự án đường 5 kéo dài đoạn cầu Chui – Đông Trù – Phương Trạch – Bắc Thăng Long và quyết định thanh tra dự án phát triển cơ sở hạ tầng đô thị Bắc Thăng Long – Vân Trì, thành phố Hà Nội.

Nội dung thanh tra Dự án đường 5 kéo dài đoạn cầu Chui – Đông Trù – Phương Trạch – Bắc Thăng Long tập trung vào việc kiểm tra việc thực hiện chủ trương đầu tư, lập thẩm định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, lập thẩm định, phê duyệt thiết kế dự toán, việc thu hồi đất, giao đất và công tác bồi thường tái định cư giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án.

Nội dung thanh tra Dự án phát triển cơ sở hạ tầng đô thị Bắc Thăng Long – Vân Trì, thành phố Hà Nội gồm: Các bước chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư và quyết toán đầu tư. Trong đó đi vào 3 nội dung cơ bản là công tác giao đất, giải phóng mặt bằng tái định cư; đầu tư xây dựng cơ bản và thanh quyết toán.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Chính phủ sẽ thanh tra 2 dự án lớn tại Đông Anh
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay