Cho thuê đất trái pháp luật ở quận Hoàng Mai phải được xử lý năm 2020

Lãnh đạo TP Hà Nội vừa yêu cầu, trong tháng 3/2014, UBND quận Hoàng Mai báo cáo kết quả thực hiện chỉ đạo của TP về thanh tra, kết luận việc sử dụng 177,6ha đất mà UBND cấp phường đã giao, cho thuê.

Cho thuê đất trái pháp luật ở quận Hoàng Mai phải được xử lý năm 2020 2

Thành phố cũng chấp thuận về chủ trương cho phép các tổ chức đang quản lý, sử dụng nhà đất đã có xây dựng công trình trên đất (tính đến thời điểm Sở Tài nguyên và Môi trường kết luận thanh tra) được hoàn thiện các thủ tục về đất đai, ký hợp đồng thuê đất với Nhà nước theo các quy định của pháp luật.

Tuy nhiên đến hết quý II-2014, nếu không thực hiện theo hướng dẫn, không tích cực hoàn thành công việc hoặc dự án không được UBND Thành phố chấp thuận, cho phép đầu tư thì UBND quận Hoàng Mai tổng hợp, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường lập hồ sơ thu hồi đất theo quy định.