Chuyển mục đích sử dụng nhiều diện tích đất tại Bắc Ninh và Long An năm 2020

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý cho UBND tỉnh Bắc Ninh và UBND tỉnh Long An chuyển mục đích sử dụng nhiều diện tích đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp.

chuyển mục đích sử dụng đất
Chuyển mục đích sử dụng nhiều ha đất tại Bắc Ninh và Long An (Ảnh: Internet)

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho UBND tỉnh Bắc Ninh quyết định chuyển mục đích sử dụng 68,3 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ cũng đồng ý cho UBND tỉnh Long An chuyển mục đích sử dụng 38,90 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp.

Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Long An và Bắc Ninh chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ và quy định của pháp luật về đất đai.