Đà Nẵng khuyến khích đăng tải dự án đầu tư sử dụng đất trên báo, đài năm 2020

Bên cạnh việc đưa lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, TP. Đà Nẵng còn khuyến khích đăng tải danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất trên các phương tiện thông tin đại chúng khác nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận thông tin của các nhà đầu tư quan tâm.

Sáng nay (4/7), Theo thông tin từ Văn phòng UBND TP. Đà Nẵng, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ vừa ký Quyết định 3926/QĐ-UBND ban hành một số nội dung trong tổ chức lựa chọn nhà đầu tư (qua đấu thầu hoặc chỉ định thầu) thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, dự án đầu tư sử dụng các khu đất, quỹ đất có giá trị thương mại cao, lựa chọn nhà đầu tư thuộc danh mục dự án được phê duyệt để xây dựng khu đô thị mới, công trình thuộc đô thị; công trình thương mại và dịch vụ; nhà thương mại; tổ hợp đa năng… và các khu đất mà UBND thành phố quyết định triển khai theo hình thức đấu thầu dự án có sử dụng đất trên địa bàn thành phố.

Quyết định này cũng quy định về thủ tục, phân cấp và trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn TP. Đà Nẵng. Theo đó, đối tượng áp dụng quy định này là các cơ quan nhà nước, cơ quan chuyên môn, BQL dự án chuyên ngành, doanh nghiệp dự án, cá nhân, tổ chức liên quan đến việc thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn TP. Đà Nẵng.danh mục đầu tư dự án
TP. Đà Nẵng khuyến khích đăng tải mục dự án đầu tư có sử dụng đất trên các

phương tiện báo, đài nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận

thông tin của các nhà đầu tư quan tâm. Ảnh: HC

Đối với dự án sử dụng đất, TP. Đà Nẵng là cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất. Còn Chủ tịch UBND thành phố là người có thẩm quyền phê duyệt danh mục dự án có sử dụng đất, hồ sơ mời sơ tuyển, kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư, kết quả sơ tuyển, hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà đầu tư.

Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng giao sở chuyên ngành, UBND quận, huyện hoặc Ban QLDA chuyên ngành làm bên mời thầu trong lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất, đồng thời thực hiện trách nhiệm của bên mời thầu được quy định tại Nghị định 30/2015/NĐ-CP và Điều 75 của Luật Đấu thầu.

Cơ quan nhà nước được TP. Đà Nẵng giao làm bên mời thầu dự án đầu tư có sử dụng đất thực hiện trách nhiệm của bên mời thầu theo quy định của Luật Đấu thầu, quy định pháp luật về đất đai, về dự án đầu tư có sử dụng đất và pháp luật khác có liên quan về những nhiệm vụ được giao; ngoài ra, chịu trách nhiệm trước UBND thành phố (cơ quan nhà nước có thẩm quyền) và pháp luật có liên quan về nội dung được giao nhiệm vụ. Phía mời thầu có thể lựa chọn tổ chức tư vấn độc lập thực hiện một số hoặc toàn bộ nội dung công việc trong trách nhiệm của mình.

Sở TN-MT được giao xác định giá đất khởi điểm để đấu thầu dự án có sử dụng đất, sau đó gửi Hội đồng thẩm định giá đất tổ chức thẩm định, rồi trình UBND thành phố xem xét và phê duyệt. Còn trung tâm phát triển quỹ đất TP. Đà Nẵng chịu trách nhiệm lập phương án sơ bộ bồi thường và giải phóng mặt bằng đối với dự án đầu tư có sử dụng đất trên cơ sở đề nghị của bên mời thầu. Sở KH-ĐT là cơ quan thẩm định đấu thầu dự án có sử dụng đất do UBND thành phố xem xét, phê duyệt, cũng như chịu trách nhiệm tổ chức thẩm định các nội dung theo quy định tại Điều 86 Nghị định 30/2015/NĐ-CP. Với một số dự án cụ thể khác thì Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng xem xét và quyết định theo thẩm quyền được quy định tại Khoản 3 Điều 84 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP.

Chủ tịch UBND thành phố giao các Sở chuyên ngành, các quận, huyện đề xuất dự án sử dụng khu đất, quỹ đất có giá trị thương mại cao cần lựa chọn nhà đầu tư. Những dự án sử dụng đất đề xuất phải tuân thủ theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 10 Nghị định 30/2015/NĐ-CP; đồng thời, gửi Sở KH-ĐT tổng hợp và báo cáo Chủ tịch UBND TP. Đằ Nẵng xem xét, phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất hằng năm (UBND thành phố nêu rõ đơn vị được giao nhiệm vụ làm bên mời thầu đối với từng dự án sử dụng đất).

Sau khi có quyết định phê duyệt danh mục dự án đầu tư, Sở KH-ĐT thực hiện cung cấp danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 4 Nghị định 30/2015/NĐ-CP lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Theo đó, danh mục dự án sử dụng đất được công bố trong thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 6 Nghị định 30/2015/NĐ-CP. TP. Đà Nẵng khuyến khích đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng khác nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp cận thông tin của các nhà đầu tư quan tâm.

Nội dung công bố phải bao gồm các thông tin về diện tích khu đất, địa điểm thực hiện dự án, chức năng sử dụng đất, hiện trạng khu đất, những chỉ tiêu quy hoạch được phê duyệt và các thông tin cần thiết khác. Đơn vị mời thầu đề xuất hình thức lựa chọn nhà đầu tư trong kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư, sau đó gửi Sở KH-ĐT thẩm định và trình UBND thành phố xem xét, phê duyệt làm cơ sở triển khai lựa chọn nhà đầu tư. Lựa chọn nhà đầu tư dự án đầu tư có sử dụng đất thực hiện theo quy định tại Điều 9 Nghị định 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/ 2015.