Đề nghị xác nhận đối tượng được mua, thuê, thuê mua NƠXH năm 2020

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có Văn bản phúc đáp văn bản số 254/HQ-CV ngày 11/8/2016 của Công ty CP TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân, đề nghị hướng dẫn về xác nhận đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội theo quy định tại Thông tư số 20/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng.

nhà ở xã hội
Xác nhận đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội

Liên quan đến vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Tại điểm đ khoản 1 Điều 52 Luật Nhà ở 2014 quy định, nếu hộ gia đình có nhiều đối tượng được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ thì chỉ áp dụng một chính sách hỗ trợ cho cả hộ gia đình.

Tại Mẫu số 03 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 20/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ đã quy định: Nếu hộ gia đình có 2 người trở lên là đối tượng thuộc 2 tổ chức, cơ quan thì phải gửi đề nghị đến các tổ chức, cơ quan để được xác nhận;

Nếu người đề nghị xác nhận đã nghỉ việc, đã nghỉ chế độ hoặc hành nghề tự do thì UBND cấp xã nơi người đề nghị xác nhận đang cư trú theo hình thức đăng ký thường trú hoặc tạm trú từ 01 năm trở lên chỉ xác nhận về đối tượng và thực trạng nhà ở, chứ không phải xác nhận về điều kiện thu nhập. Quy định này nhằm tránh tình trạng một hộ gia đình có nhiều người là đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội có thể xin xác nhận tại các cơ quan khác và đăng ký hỗ trợ nhiều lần tại các dự án nhà ở xã hội khác.

Theo quy định của pháp luật nêu trên, nếu hộ gia đình có từ 2 người trở lên đang làm việc tại cơ quan, tổ chức, đã nghỉ việc, nghỉ chế độ hoặc hành nghề tự do thì phải có xác nhận về đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội của từng thành viên đó.