Hiện Bộ Tài chính đang gửi xin ý kiến về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ. Trong đó, Bộ Tài chính đề xuất miễn lệ phí trước bạ đối với một số loại nhà, đất.

Tại Nghị định số 140 quy định miễn lệ phí trước bạ đối với: Đất được giao hoặc cho thuê để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, đầu tư xây dựng nhà để chuyển nhượng. Đối với các trường hợp này, khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để cho thuê hoặc tự sử dụng thì cá nhân, tổ chức được Nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất phải nộp lệ phí trước bạ.

Nếu cá nhân, tổ chức nhận chuyển nhượng để tiếp tục đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng hoặc xây dựng nhà để chuyển nhượng thì được miễn nộp lệ phí trước bạ (việc thực hiện miễn nộp lệ phí trước bạ chỉ trong trường hợp người tổ chức, cá nhân đăng ký quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản). Trường hợp cá nhân, tổ chức nhận chuyển nhượng kết cấu hạ tầng, nhà khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải nộp lệ phí trước bạ.

Vì vậy, tại dự thảo Nghị định mới này, Bộ Tài chính đề xuất bỏ quy định “Trường hợp tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng kết cấu hạ tầng, nhà khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải nộp lệ phí trước bạ”.miễn lệ phí trước bạ với nhà, đất tái định cư
Bộ Tài chính đề xuất miễn lệ phí trước bạ đối với nhà, đất tái định cư

Đồng thời, tại Điều 83 và 86 Luật Đất đai năm 2013 quy định: Khi Nhà nước thu hồi đất, người sử dụng đất ngoài việc được bồi thường theo quy định còn được Nhà nước xem xét hỗ trợ, trong đó có hỗ trợ tái định cư đối với trường hợp thu hồi đất ở mà phải di chuyển chỗ ở. Nếu người có đất thu hồi được bố trí tái định cư mà tiền bồi thường, hỗ trợ không đủ để mua một suất tái định cư tối thiểu thì được Nhà nước hỗ trợ tiền đủ để mua một suất tái định cư tối thiểu.

Khoản 15, điều 9, Nghị định số 140 quy định miễn lệ phí trước bạ đối với trường hợp nhà, đất được bồi thường (kể cả nhà, đất mua bằng tiền được bồi thường, hỗ trợ) khi Nhà nước thu hồi nhà, đất theo quy định của pháp luật.

Trong khi đó, theo quy định tại Thông tư số 301/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính, giá tính lệ phí trước bạ đối với giá nhà, đất tái định cư là giá nhà, đất được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đã được cân đối bù trừ giữa giá đền bù nơi bị thu hồi nhà, đất và giá nhà, đất nơi tái định cư. Có nghĩa, mức thu lệ phí trước bạ đối với nhà, đất tái định cư chỉ tính trên phần chênh lệch giữa giá trị nhà, đất nơi tái định cư và giá trị đền bù nhà, đất nơi bị thu hồi.

Vì vậy, Bộ Tài chính đã đề xuất bổ sung quy định miễn lệ phí trước bạ đối với trường hợp nhà, đất tái định cư tại khoản 15 Điều 9 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP như sau: “Nhà, đất được bồi thường, tái định cư (kể cả nhà, đất mua bằng tiền được bồi thường, hỗ trợ) khi Nhà nước thu hồi nhà, đất theo quy định của pháp luật”. Đề xuất này nhằm đảm bảo đồng bộ với quy định của pháp luật đất đai về bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất và pháp luật lệ phí trước bạ về miễn lệ phí trước bạ đối với trường hợp nhà, đất được bồi thường.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Đề xuất miễn lệ phí trước bạ đối với nhà, đất tái định cư
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay