Hà Nội chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xác định giá đất năm 2020

Vừa qua, UBND TP. Hà Nội đã ban hành văn bản 6917/UBND-KT chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường các biện pháp quản lý, đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo việc xác định, thu nộp nghĩa vụ tài chính về đất đai đúng theo quy định hiện hành.

Cụ thể, UBND TP. Hà Nội giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Cục Thuế TP. Hà Nội và UBND các thị xã, quận, huyện, xây dựng và trình UBND TP ban hành Quy chế phối hợp giữa các địa phương, các ngành trong việc xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai; đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính và rút ngắn thời gian xác định giá đất cụ thể, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để rút ngắn quy trình, xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai, thời gian thực hiện.Xác định giá đất
TP. Hà Nội chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường các biện pháp quản lý,

đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo việc xác định, thu nộp nghĩa vụ

tài chính về đất đai đúng theo quy định hiện hành.

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ chủ trì, phối hợp Cục Thuế TP. Hà Nội rà soát và xác đinh cụ thể tất cả các đối tượng đang được nhà nước cho thuê đất, giao đất trên địa bàn TP; hoàn chỉnh hồ sơ về đất đai chuyển cơ quan thuế nhằm xác định nghĩa vụ tài chính và đôn đốc thu nộp vào ngân sách nhà nước. Sở có trách nhiệm cung cấp kịp thời và đầy đủ những thông tin cần thiết để cơ quan thuế xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với người sử dụng đất, nhằm đảm bảo tất cả các đối tượng thuộc diện phải thuê đất của nhà nước theo quy định pháp luật phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính trước ngày 31/12/2016.

Bên cạnh đó, TP cũng giao Cục Thuế TP. Hà Nội chấn chỉnh và tăng cường công tác lập bộ quản lý thu tại cơ quan thuế; đối với những trường hợp đang sử dụng đất vào mục đích phải nộp tiền thuê đất, tuy nhiên chưa có quyết định cho thuê đất và chưa ký hợp đồng thuê đất thì vẫn phải thực hiện thu và theo dõi thu nộp tiền thuê đất. Tiếp tục tập trung đôn đốc, thu nộp số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất còn nợ đọng.

Đồng thời, giao Sở Tài chính khẩn trương trình UBND TP ban hành hệ số điều chỉnh giá đất để làm cơ sở tính thu tiền sử dụng đất và thu tiền thuê đất đối với thửa đất có giá trị dưới 30 tỷ đồng.