Công văn số 5902/UBND-TNMT vừa được ban hành bởi UBND TP. Hà Nội và được giao cho các sở, ngành liên quan cùng UBND quận, huyện, thị xã thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài nguyên & Môi trường đối với việc tăng cường giám sát, kiểm tra và xây dựng hệ thống đánh giá, theo dõi với hoạt động sử dụng, quản lý đất đai trên địa bàn TP.

Công văn đã nêu rõ, phía Sở Tài nguyên & Môi trường, Ban Chỉ đạo Giải phóng mặt bằng TP, Thanh tra TP, UBND quận, huyện, thị xã phải tăng cường công tác  giám sát, kiểm tra việc thi hành pháp luật đất đai ở địa phương với người sử dụng đất và những cơ quan quản lý nhà nước của UBND các cấp.

Giao việc chủ trì phối hợp với Sở Thông tin & truyền thông, Sở Nội vụ, UBND quận, huyện, thị xã cho Sở Tài nguyên & Môi trường đối với việc chỉ đạo triển khai xây dựng, đề xuất tổ chức, vận hành hệ thống đánh giá, theo dõi hoạt động sử dụng, quản lý đất đai tại địa phương và báo cáo lên UBND TP trước 30/9 tới đây.

quản lý nhà đất
Việc quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn đang được TP. Hà Nội siết chặt

Giao tổ chức việc tiếp nhận, xử lý phản ánh vi phạm pháp luật đất đai của công dân, tổ chức theo quy định cho Sở Tài nguyên & Môi trường, UBND quận, huyện, thị xã và báo cáo kết quả thực hiện lên UBND TP trước ngày 15/10/2015.

Giao Sở Tài nguyên & Môi trường tổ chức đánh giá thường niên về việc thực hiện Luật Đất đai; đánh giá hiệu quả sử dụng, quản lý đất cũng như tác động của pháp luật, chính sách về đất đai đến môi trường, kinh tế và xã hội dựa trên cơ sở những thông tin theo dõi hoạt động sử dụng, quản lý đất và kết quả thanh kiểm tra, giám sát tình hình thi hành Luật Đất đai ở địa phương. Sau đó sẽ tiến hành báo cáo UBND TP để trình lên Bộ Tài nguyên & Môi trường theo đúng yêu cầu của tiến độ.

Trong quá trình thực hiện nội dung này, để tổ chức đánh giá đảm bảo tính chính xác và khách quan nhất, phía Sở Tài nguyên & Môi trường nên nghiên cứu việc thuê đơn vị tư vấn độc lập. Việc này còn giúp đề xuất giải pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại có tính khả thi và thực tiễn.

Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hà Nội căn cứ vào Nghị định 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ, Văn bản số 3215/BTNMT-TCQLĐĐ của Bộ Tài nguyên & Môi trường ngày 5/8/2015 và Luật Đất đai 2013 để tổ chức thực hiện việc giám sát công tác sử dụng, quản lý đất trên địa bàn TP; tham gia vào hệ thống đánh giá và theo dõi với việc sử dụng và quản lý đất đai theo quy định của pháp luật trên địa bàn TP.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Hà Nội siết chặt quản lý, sử dụng đất đai
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay