Hỗ trợ nhà ở cho người có công là nội dung chính trong buổi làm việc của Ðoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ QH với Bộ Xây dựng về tình hình thực hiện Nghị quyết số 494/NQ-UBTVQH13 ngày 18/5/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng (Nghị quyết 494).Hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng
Hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng là một nội dung trong chính sách an sinh xã hội của Bộ Xây dựng.

Theo đó, lộ trình hỗ trợ nhà ở cho người có công, Bộ Xây dựng ưu tiên theo thứ tự, phấn đấu đến hết năm 2015, sẽ hoàn thành giai đoạn 1 với khoảng 80 nghìn hộ được thụ hưởng chính sách. Ðồng thời, Bộ cũng đề nghị kéo dài chương trình đến năm 2018 và các năm tiếp theo, cân đối mỗi năm thu xếp khoảng 2.000 tỷ đồng cho chương trình; lồng ghép các chương trình hỗ trợ khác để tăng hiệu quả việc hỗ trợ,…

Ðoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ QH đề nghị Bộ Xây dựng tiếp tục hoàn thiện chính sách nhà ở phù hợp với tình hình ngân sách, khả năng kinh tế và cuộc sống của người có công, cân nhắc kinh nghiệm về huy động các nguồn lực xã hội nhằm tăng cường chất lượng nhà ở; ưu tiên hỗ trợ nhà ở hư hỏng nặng trước,…


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Hỗ trợ nhà ở cho người có công
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay