Luật Xây dựng (sửa đổi) đã được Quốc Hội thông qua năm 2020

Chiều ngày 18/6, Quốc Hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Luật Xây dựng (sửa đổi). Trước đó, dự án luật này được trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 6 và tiếp tục trình tại kỳ họp thứ 7.

Cụ thể, dự thảo luật sau khi được hoàn thiện gồm có 10 Chương, 168 Điều được xây dựng trên cơ sở đánh giá tổng kết thực tiễn thi hành Luật Xây dựng hiện hành và những yêu cầu thực tiễn đặt ra trong quản lý hoạt động xây dựng; khắc phục được những hạn chế, tồn tại của luật hiện hành, từ đó sửa đổi, bổ sung cho phù hợp và đáp ứng yêu cầu phát triển.

Luật Xây dựng (sửa đổi) đã được Quốc Hội thông qua năm 2020 2

Quốc hội đã biểu quyết thông qua Điều 49 và Điều 61 trước khi biểu quyết thông qua toàn bộ dự thảo Luật. Theo đó, đối với Điều 49 về Phân loại đầu tư xây dựng, đã có 431 đại biểu tham gia biểu quyết, bằng 86,55% tổng số đại biểu. Trong đó, 414 đại biểu tán thành chiếm 83,13%.

Đối với Điều 61 về Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng. Đã có 428 đại biểu tham gia biểu quyết, bằng 85,94% so với tổng số đại biểu. Trong đó, số đại biểu tán thành là 404, bằng 81,12%.

Kết quả biểu quyết thông qua toàn bộ dự thảo Luật Xây dựng, có 432 đại biểu tham gia biểu quyết, bằng 86,75% tổng số đại biểu. Trong đó, số đại biểu tán thành là 397, bằng 79,72%.

Như vậy đa số đại biểu đã biểu quyết thông qua Luật Xây dựng (sửa đổi).