Quy định mới nhất về thuế thu nhập DN từ chuyển nhượng BĐS năm 2020

Theo Tổng cục Thuế, Luật thuế TNDN số 32/2013/QH12, áp dụng từ 1/1/2014, doanh nghiệp sẽ được phép bù trừ lỗ từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản (BĐS) với lãi từ hoạt động sản xuất kinh doanh.thuế chuyển nhượng BĐS
Doanh nghiệp sẽ được phép bù trừ lỗ từ hoạt động chuyển nhượng BĐS

với lãi từ hoạt động sản xuất kinh doanh

Theo đó, doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế thu nhập doanh nghiệp còn thiếu vào ngân sách Nhà nước trong trường hợp số thuế đã tạm nộp trong năm thấp hơn số thuế phải nộp theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trong trường hợp số thuế đã tạm nộp lớn hơn số thuế phải nộp theo theo tờ khai quyết toán thuế thì được trừ số thuế nộp thừa vào số thuế thu nhập doanh nghiệp còn thiếu của hoạt động kinh doanh khác hoặc được trừ vào số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của kỳ tiếp theo hoặc được hoàn thuế theo quy định.

Nếu hoạt động chuyển nhượng BĐS bị lỗ thì doanh nghiệp phải theo dõi riêng và thực hiện bù trừ lỗ của hoạt động chuyển nhượng BĐS với lãi của hoạt động sản xuất kinh doanh khác nếu có.

Tuy nhiên, theo Thông tư 96/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn về thuế thu nhập doanh tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 4 Thông tư 78/2014/TT-BTC, việc xác định thu nhập tính thuế doanh nghiệp trong kỳ tính thuế có các hoạt động chuyển nhượng BĐS, chuyển nhượng quyền tham gia thực hiện dự án đầu tư, chuyển nhượng dự án đầu tư, trừ dự án thăm dò, khai thác khoáng sản, nếu bị lỗ thì số lỗ này được bù trừ với lãi của hoạt động sản xuất kinh doanh khác nếu có. Sau khi bù trừ vẫn còn lỗ thì tiếp tục được chuyển sang các năm tiếp theo trong thời hạn chuyển lỗ theo quy định.