Quy định sử dụng chữ ký số trong giao dịch đất đai năm 2020

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang soạn thảo dự thảo Nghị định quy định về giao dịch điện tử khi thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai.chữ ký số trong giao dịch đất đai
Sẽ sử dụng chữ ký số trong giao dịch đất đai

Cụ thể, cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân, người sử dụng đất, có liên quan đến giao dịch điện tử về đất đai sẽ sử dụng chữ ký điện tử, gồm chữ ký số (một dạng chữ ký điện tử dựa trên công nghệ mã khóa công khai) và các loại chữ ký điện tử khác theo quy định của pháp luật.

Chữ ký điện tử được tạo lập dưới dạng chữ, từ, số, âm thanh, ký hiệu hoặc các hình thức khác bằng phương tiện điện tử, gắn liền hoặc kết hợp một cách logic với thông điệp dữ liệu, có khả năng xác nhận người ký thông điệp dữ liệu và xác nhận sự chấp thuận của người ký.

Khi sử dụng chữ ký điện tử, cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền thỏa thuận, lựa chọn sử dụng loại chữ ký điện tử theo theo quy định của Luật Giao dịch điện tử và các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật về chữ ký điện tử, dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng quy định các trường hợp giao dịch đất đai được thực hiện bằng phương thức điện tử như: Thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai; trao đổi văn bản giữa cơ quan quản lý nhà nước về đất đai với các cơ quan có liên quan; trao đổi văn bản trong cơ quan quản lý nhà nước về đất đai; cung cấp, chia sẻ dữ liệu, thông tin trong giao dịch điện tử về đất đai.