Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi vừa được Bộ Xây dựng công bố đã bổ sung nhiều quy định chặt chẽ hơn đối với hoạt động đầu tư, kinh doanh các dự án bất động sản.

Theo dự thảo, nguyên tắc mua bán nhà, công trình xây dựng như việc bán nhà, công trình xây dựng phải kèm theo chuyển quyền sử dụng đất, cụ thể như sau: Đối với nhà ở phải đồng thời chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về nhà ở và pháp luật về đất đai; Đối với nhà, công trình xây dựng khác thì việc chuyển quyền sử dụng đất được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

Trường hợp bán các phần diện tích trong tòa nhà hỗn hợp thì phải gắn với quyền sử dụng đất, quyền sử dụng các phần diện tích sử dụng chung và các trang thiết bị thuộc sở hữu chung trong tòa nhà hỗn hợp đó; Quyền sử dụng đất của các chủ sở hữu sau khi mua các phần diện tích trong tòa nhà hỗn hợp phải thống nhất theo một hình thức ổn định lâu dài hoặc thuê.Sẽ bãi bỏ quy định bán nhà thông qua sàn giao dịch năm 2020 2
Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, dự thảo cũng yêu cầu bán nhà, công trình xây dựng phải kèm theo hồ sơ về nhà, công trình xây dựng; hồ sơ về nhà, công trình xây dựng bao gồm các loại giấy tờ về việc tạo lập, về quyền sở hữu, quá trình thay đổi và tình trạng pháp lý của nhà, công trình xây dựng.

Việc mua bán nhà, công trình xây dựng phải được lập thành hợp đồng theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Trường hợp bán nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai thì các bên phải thỏa thuận trong hợp đồng về giá mua bán tại thời điểm ký hợp đồng, không phụ thuộc thời điểm giao nhà, công trình xây dựng.

Đặc biệt, điểm đáng lưu ý của dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi lần này là bỏ quy định “Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải bán nhà, công trình xây dựng thông qua sàn giao dịch bất động sản”.

Đối với nhà, công trình xây dựng cho thuê, Dự thảo nêu rõ: Nhà, công trình xây dựng đã có sẵn cho thuê phải bảo đảm chất lượng, an toàn, vệ sinh môi trường và các dịch vụ cần thiết khác để nhà, công trình xây dựng được vận hành, sử dụng bình thường theo công năng, thiết kế và các thỏa thuận trong hợp đồng. Nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai cho thuê phải được xây dựng bảo đảm thiết kế, chất lượng, tiến độ đã được phê duyệt trong dự án và hợp đồng đã được hai bên ký kết.

Bên cạnh đó, việc cho thuê nhà, công trình xây dựng phải được lập thành hợp đồng theo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan. Trường hợp cho thuê nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai thì các bên phải thỏa thuận trong hợp đồng về giá thuê tại thời điểm ký kết hợp đồng, không phụ thuộc thời điểm giao nhà, công trình xây dựng.

Dự thảo lần này cũng bỏ quy định “tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản cho thuê nhà, công trình xây dựng phải thực hiện thông qua sàn giao dịch bất động sản”.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Sẽ bãi bỏ quy định bán nhà thông qua sàn giao dịch
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay