Đây là nội dung chính được đưa ra tại Dự thảo Thông tư quy định việc thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất do Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ Tài nguyên Môi trường) vừa hoàn thành và gửi lấy ý kiến các cá nhân, tổ chức.

Việc thống kê, kiểm kê đất đai nhằm đánh giá hiện trạng sử dụng đất làm căn cứ để lập, điều chỉnh và giám sát việc thực hiện quy hoạch.

Mục đích của việc thống kê, kiểm kê đất đai là đánh giá hiện trạng sử dụng đất làm căn cứ để lập, điều chỉnh và giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giám sát việc sử dụng đất theo đúng mục đích được giao, cho thuê; cung cấp thông tin, tài liệu cho việc xây dựng và đánh giá tình hình thực hiện chiến lược, quy hoạch tổng thể, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh của cả nước, của các ngành, các địa phương…

Sẽ tiến hành kiểm kê đất đai hàng năm vào ngày 01/01 năm 2020 2

Thời điểm thống kê đất đai định kỳ là ngày 01 tháng 01 hàng năm (trừ năm thực hiện kiểm kê đất đai). Thời điểm kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất định kỳ là ngày 01 tháng 01 của các năm có chữ số tận cùng là 0 và 5.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Sẽ tiến hành kiểm kê đất đai hàng năm vào ngày 01/01
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay