Tăng cường xây dựng dữ liệu công chứng BĐS năm 2020

Hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin chung về công chứng bất động sản (BĐS) sẽ tăng cường an toàn pháp lý cho các giao dịch về bất động sản.


Theo kế hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng của UBND TP. Đà Nẵng, từ nay đến năm 2020 sẽ phát triển thêm 8 tổ chức hành nghề công chứng, nâng tổng số tổ chức được hoạt động lên con số 20.

Bên cạnh đó, TP. Đà Nẵng sẽ tiến hành củng cố, kiện toàn tổ chức, hoạt động của các tổ chức hành nghề công chứng theo hướng nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động, quản lý, điều hành; xây dựng và phát triển đội ngũ công chứng viên đủ về số lượng, nâng cao chất lượng.

 
Tăng cường xây dựng dữ liệu công chứng BĐS năm 2020 2

Thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức tổng kết 5 năm thi hành Luật Công chứng hồi tháng 10/2012. (Ảnh: HC)
Đặc biệt là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công chứng, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin chung về công chứng BĐS, kết nối và chia sẻ thông tin về hợp đồng, giao dịch liên quan đến BĐS đã được công chứng giữa các tổ chức hành nghề công chứng với nhau. Tiến tới xây dựng cơ sở dữ liệu chung về BĐS để tăng cường an toàn pháp lý cho các giao dịch về BĐS theo lộ trình phù hợp.

Đồng thời tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa tổ chức hành nghề công chứng với cơ quan đăng ký nhà đất, cơ quan thuế nhằm tạo tiền đề cho cơ chế liên thông trong việc thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến giao dịch về BĐS.  

Các cơ quan chức năng của Đà Nẵng cũng sẽ đẩy mạnh việc kiểm tra, thanh tra tổ chức, hoạt động công chứng theo định kỳ, đột xuất nhằm phát hiện và xử lý kịp thời đối với những vi phạm trong hoạt động công chứng; tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ; thực hiện trao đổi, chia sẻ những kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ, kinh nghiệm, kỹ năng hành nghề trong hoạt động công chứng.