Thêm 4 tỉnh được chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa để thực hiện dự án năm 2020

4 tỉnh Hải Dương, Bắc Giang, Cao Bằng, Lào Cai đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện một số dự án, công trình trên địa bàn.

Thêm 4 tỉnh được chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa để thực hiện dự án năm 2020 2

Theo đó, UBND tỉnh Hải Dương được quyết định chuyển mục đích sử dụng 16.413 m2 đất trồng lúa để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất cốp pha tại xã Nhân Quyền, huyện Bình Giang.

UBND tỉnh Bắc Giang được quyết định chuyển mục đích sử dụng 551,975 ha đất trồng lúa để thực hiện 370 dự án, công trình.

UBND tỉnh Cao Bằng được quyết định chuyển mục đích sử dụng 50,617 ha đất trồng lúa để thực hiện 54 dự án, công trình.

UBND tỉnh Lào Cai được quyết định chuyển mục đích sử dụng 359.565,4 m2 đất trồng lúa để thực hiện 53 dự án, công trình.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND 4 tỉnh chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất nêu trên theo đúng quy định tại Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ.