Tồn đọng 300 nghìn sổ đỏ đã ký năm 2020

Ở một số tỉnh hiện nay, tình trạng tồn đọng giấy chứng nhận đã ký nhưng người sử dụng đất chưa đến nhận vẫn còn nhiều. Đó là thông báo của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang trước Quốc hội trong cuộc họp vừa qua.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang, tính đến 31/12/2013, kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho dân ở các địa phương đã đạt trên 85% theo nghị quyết của Quốc hội.

Cụ thể, Bộ trưởng cho biết, cả nước đã cấp được 41,6 triệu giấy chứng nhận với tổng diện tích 22,9 triệu ha, con số này đạt 94,8% diện tích các loại đất đang sử dụng phải được cấp giấy chứng nhận.

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Số số đỏ đã ký nhưng không có người đến nhận cũng là một bất cập trong

công tác quản lý quyền sử dụng đất

Bộ trưởng cũng giải thích về trường hợp một số tỉnh còn một số loại đất chưa hoàn thành cơ bản việc cấp giấy là do các địa phương này chưa có bản đồ địa chính. Ngoài ra, khó khăn về kinh phí và nhân lực buộc các địa phương phải tận dụng các bản đồ, tài liệu đo đạc khác hiện có hoặc chỉ đạo đo đạc bằng phương pháp đơn giản để cấp giấy thế nên độ chính xác không cao và buộc phảii thực hiện đo đạc và cấp đổi lại giấy chứng nhận.

Chưa kể đến các chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với quy hoạch lại đồng ruộng, dồn điền đổi thửa đã làm thay đổi, phải thực hiện đo đạc, chỉnh lý lại bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính và cấp đổi lại giấy chứng nhận.

Báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng cho biết hiện có khoảng 300.000 giấy chứng nhận đã ký nhưng chưa có người đến nhận, con số này tập trung chủ yếu ở các tỉnh Hưng Yên, Bình Phước, Cao Bằng, Thái Bình, Gia Lai.

So với con số 600.000 giấy chứng nhận đã ký nhưng người sử dụng đất chưa đến nhận tại báo cáo của Chính phủ gửi đến Quốc hội vào tháng 11/2013 thì con số này đã giảm một nửa.

Bộ trưởng cũng báo cáo trước Quốc hội về tình trạng sử dụng đất đai lãng phí.

Theo đó, sau nhiều đợt thanh tra, kiểm tra trên diện rộng các dự án sử dụng đất chậm tiến độ, gây lãng phí, kết quả tổng hợp được tính đến ngày 31/12/2013 là 8.909 tổ chức vi phạm với diện tích 137.651 ha trên cả 63 tỉnh thành.

Trong tổng số 8.909 tổ chức vi phạm thì các tỉnh, thành đã xử lý được 5.182 tổ chức, đạt 62,60%, với diện tích đất 114.177/137.651 ha (82,90%). 939 tổ chức trong đó đã bị thu hồi đất với diện tích đất bị thu hồi là 44.860 ha; 564 tổ chức cũng đã bị lập hồ sơ thu hồi đất với diện tích 28.052 ha, hiện đang tiếp tục xử lý 1.798 tổ chức với diện tích 24.762 ha, các hình thức xử lý khác đối với 1.881 tổ chức với diện tích vi phạm 16.503 ha, thu nộp 139 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước.

Trả lời thắc mắc tại sao việc xử lý thu hồi đất sai phạm chỉ đạt 82,90%, Bộ trưởng cho biết do một số địa phương còn thiếu kiên quyết trong việc thu hồi đất vì sợ ảnh hưởng đến việc thu hút đầu tư của địa phương và do khó khăn, vướng mắc trong việc xác định, xử lý giá trị đã đầu tư trên đất.

Các địa phương dã được Bộ rà soát, xử lý và công bố công khai các dự án có vi phạm trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai.