Để tránh tình trạng ách tắc cho người dân, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), Sở Tài chính kiến nghị Tp.HCM vẫn tiếp tục thu tiền sử dụng đất theo hệ số K.

Vừa qua, UBND Tp.HCM đã chỉ đạo: “Trong thời gian chờ hướng dẫn thành lập Hội đồng Thẩm định Giá đất mới theo quy định tại Luật Đất đai 2013, UBND Tp.HCM chấp thuận cho Hội đồng Thẩm định Giá đất hiện nay được tiếp tục hoạt động để giải quyết các hồ sơ cần xác định nghĩa vụ tài chính theo báo cáo của Sở Tài chính nhằm tránh ách tắc và đảm bảo nguồn thu cho ngân sách TP”.Tiền sử dụng đất
Sở TN&MT và Sở Tài chính kiến nghị TP vẫn thu tiền sử dụng đất theo hệ số K

Báo cáo của Sở TN&MT và Sở Tài chính cho thấy, căn cứ Luật Đất đai 2013 và Nghị định 45/2014, Hội đồng Thẩm định giá đất phải do chủ tịch UBND là chủ tịch hội đồng, đại diện lãnh đạo Sở Tài chính làm thường trực hội đồng. Tuy nhiên, hiện chưa có thông tư hướng dẫn về tổ chức, hoạt động và chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Thẩm định Giá đất theo quy định mới. Ngoài ra, Chính phủ cũng chưa ban hành khung giá đất mới, Bộ TN&MT chưa ban hành thông tư hướng dẫn việc thực hiện xác định điều chỉnh giá đất nên TP chưa thể ban hành hệ số điều chỉnh theo quy định.

Liên sở đề nghị TP chấp thuận trường hợp thuộc đối tượng áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất theo Thông tư 93/2011 vẫn tiếp tục được áp dụng hệ số K do TP đã ban hành để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất (chủ yếu áp dụng cho hộ gia đình cá nhân hợp thức hóa quyền sử dụng đất hoặc xin chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp thành đất ở) nhưng không quá ngày 1/1/2015. Đối với các hồ sơ xác định đơn giá đất để tính bồi thường hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất, liên sở đề nghị thực hiện như trước đây.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Tp.HCM kiến nghị vẫn nộp tiền sử dụng đất theo hệ số K
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay