Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội chính thức hoạt động từ ngày 1/4 năm 2020

Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội (cơ quan trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) đã chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/4. Cơ quan này được thành lập dựa trên cơ sở tổ chức lại Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội trực thuộc Sở này và các Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn TP.

Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội
Từ 1/4, Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội chính thức đi vào hoạt động. Ảnh: Vietnam+

Chức năng của Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội là giúp Sở Tài nguyên và Môi trường (TN & MT) tổ chức triển khai thực hiện việc đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi tắt là cấp giấy chứng nhận); xây dựng, quản lý, cập nhật, chỉnh lý thống nhất hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn; thống kê, kiểm kê đất đai và cung cấp thông tin về đất đai cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật hiện hành.

Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội đặt trụ sở chính tại tầng 1 – 2 nhà N1 A – B, KĐT Trung Hòa – Nhân Chính (quận Thanh Xuân) và có 28 chi nhánh đặt tại các quận, huyện, thị xã thuộc Hà Nội.

Số lượng nhân viên làm việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội được UBND TP phân bổ hàng năm theo Đề án vị trí việc làm được lấy từ tổng số lượng nhân viên làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở TN & MT.

Số nhân viên trước mắt của Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội là số chỉ tiêu biên chế được giao của Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội trực thuộc Sở TN & MT và số chỉ tiêu biên chế được giao của các Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất quận, huyện, thị xã.

Đối với số lao động hợp đồng làm việc tại các Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất quận, huyện, thị xã do Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã ký hợp đồng lao động (kể cả những trường hợp do Phòng TN & MT, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất quận, huyện, thị xã ký hợp đồng theo ủy quyền của Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã) trước mắt được tiếp nhận về Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội tiếp tục làm việc theo thời hạn còn lại của hợp đồng.

Sở TN & MT và Văn phòng Đăng ký Đất đai Hà Nội chịu trách nhiệm rà soát, tổ chức tuyển dụng viên chức dựa trên sổ biên chế viên chức còn thiếu trong tổng biên chế viên chức được giao.

Ông Vũ Hồng Khanh, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cho biết, thành phố đã giao Sở Nội vụ phối hợp với Sở TN & MT tiến hành rà soát, tổng hợp trình Chủ tịch UBND TP điều chỉnh giao số lượng người làm việc (biên chế) Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất của UBND quận, huyện, thị xã về Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội theo đúng số lượng biên chế đã được thành phố giao năm 2015. Đồng thời, phải hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan liên quan thực hiện công tác rà soát, chuyển giao số lượng viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ- CP theo đúng quy định.

Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã có nhiệm vụ thống kê số lượng người làm việc (biên chế) được giao, kinh phí hoạt động, trang thiết bị làm việc, các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến tổ chức và hoạt động của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc các quận, huyện, thị xã để bàn giao về Sở TN & MT.

Phối hợp với Sở TN & MT xây dựng Quy chế phối hợp giữa Sở với UBND các quận, huyện, thị xã và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội.

Trước mắt, tạo điều kiện bố trí nguyên trạng trụ sở, trang thiết bị làm việc… cho chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội tại UBND các quận, huyện, thị xã để đảm bảo các cơ quan này hoạt động ổn định bình thường và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao đến khi Chi nhánh có trụ sở làm việc mới.

Lãnh đạo thành phố đặc biệt lưu ý Sở TN & MT Hà Nội cần chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội sớm ổn định tổ chức; lập kế hoạch tuyển dụng viên chức đúng chuyên ngành và đủ về số lượng theo cơ cấu vị trí việc làm để đảm bảo tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu quả; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng phương án, lộ trình sắp xếp các chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội hoạt động theo khu vực và bố trí trụ sở làm việc cho các chi nhánh này phù hợp với chức năng nhiệm vụ và địa bàn, báo cáo UBND thành phố.

Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội phải khẩn trương xây dựng Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy, Quy chế làm việc của Văn phòng và các chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội.