20% diện tích nhà ở xã hội sẽ dành cho thuê năm 2020

Diện tích cho thuê tại các dự án nhà ở xã hội sẽ được quy hoạch rõ ràng, trong đó những dự án không nằm trong khu vực phải lập dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội riêng để cho thuê thì chủ đầu tư phải dành tối thiểu 20% để cho thuê.

Dự án nhà ở xã hội phải nằm trong chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương đã được phê duyệt, đây là nội dung được đề cập tại Dự thảo Luật nhà ở sửa đổi lần 11 của Bộ Xây dựng.

Đối với những trường hợp xây dựng nhà ở xã hội mà chưa có trong chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở được phê duyệt thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải gửi lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng trước khi chấp thuận đầu tư dự án..

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải có trách nhiệm quy hoạch khu vực riêng để lập dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê. Trường hợp không thuộc khu vực phải lập dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội riêng để cho thuê thì chủ đầu tư phải dành tối thiểu 20% diện tích đất xây dựng nhà ở hoặc 20% diện tích nhà ở xã hội trong dự án để cho thuê.

20% diện tích nhà ở xã hội sẽ dành cho thuê năm 2020 2

Nhà ở xã hội có thể là nhà liền kề

Theo Dự thảo Luật sửa đồi lần này, Nhà ở xã hội được xây dựng có thể là nhà chung cư hoặc nhà ở liền kề phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, phải tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn chất lượng xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Tùy thuộc vào từng địa điểm, khu vực và điều kiện cụ thể của từng địa phương mà nhà ở xã hội được xây dựng có nhiều loại với các diện tích khác nhau. Trường hợp là nhà chung cư thì các căn hộ phải được thiết kế, xây dựng theo kiểu khép kín, bảo đảm quy chuẩn, tiêu chuẩn quy định.

Diện tích nhà ở xã hội được thiết kế, xây dựng phải phù hợp với quy hoạch xây dựng chi tiết đã được phê duyệt theo từng khu vực và theo văn bản chấp thuận đầu tư của cơ quan có thẩm quyền.

Chính phủ quy định cụ thể tiêu chuẩn diện tích nhà ở xã hội cho phù hợp với từng giai đoạn và từng khu vực khác nhau, phù hợp với khả năng chi trả của các đối tượng thuộc diện được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội.