Công bố mức hỗ trợ tự lo tái định cư bằng tiền năm 2020

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 47, phê duyệt mức hỗ trợ tự lo tái định cư bằng tiền đối với trường hợp được bố trí nhà tái định cư.

Theo Quyết định vừa được UBND Thành phố Hà Nội ban hành, mức hỗ trợ trên áp dụng cho các trường hợp bị thu hồi đất đủ điều kiện được bố trí nhà tái định cư theo quy định; trường hợp các hộ gia đình, cá nhân phải mua nhà tái định cư theo mức giá bán nhà tái định cư có nhân hệ số thì mức hỗ trợ trên sẽ giảm tương ứng với phần chênh lệch giữa giá bán nhà tái định cư theo quy định của UBND thành phố và giá bán nhà tái định cư mà các hộ phải nộp. 

Cụ thể, UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt mức hỗ trợ cho các đối tượng tự lo tái định cư bằng tiền đối với các dự án có chính sách bố trí nhà tái định cư trên địa bàn là 6.800.000 đồng/m2.

nhà tái định cư

Hà Nội: Phê duyệt mức hỗ trợ tự lo tái định cư là 6.800.000 đồng/m2. Ảnh minh họa

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế khoản 1 Điều 28 Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND Thành phố ban hành quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố Hà Nội do Luật Đất đai 2013 và các nghị định của Chính phủ giao cho về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Với những dự án, hạng mục đã hoặc đang thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trước ngày quyết định này có hiệu lực thi hành thì không áp dụng theo quyết định này.

Đối với những dự án, hạng mục đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhưng chưa thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo phương án đã được phê duyệt trước ngày quyết định này có hiệu lực thi hành thì được áp dụng theo quyết định này.