Dân Đà Nẵng được tạo điều kiện mua nhà mặt tiền công sản năm 2020

UBND Đà Nẵng hiện đang xem xét tạo điều kiện cho các hộ đang thuê nhà ở mặt tiền đường phố mua và cải tạo, sửa chữa nhà thuộc công sản, công sở.

Dân Đà Nẵng được tạo điều kiện mua nhà mặt tiền công sản năm 2020 2

Quỹ nhà công sản, công sở ở Đà Nẵng dôi dư khi trung tâm hành chính đi vào hoạt động?

Theo đó, Thành phố giao Sở Xây dựng chỉ đạo Công ty Quản lý nhà làm việc với Hội đồng Thẩm định giá đất thành phố để đề xuất giá trị nhà, đất phù hợp, tạo điều kiện cho các hộ có điều kiện mua và cải tạo, sửa chữa đối với nhà ở mặt tiền đường phố nhằm phù hợp kiến trúc cảnh quan đô thị.

Đối với các doanh nghiệp đang ký hợp đồng thuê nhà, đất, Giao Công ty Quản lý nhà làm việc cụ thể với các đơn vị còn nợ tiền thuê nhà để thu tiền thuê nhà theo đúng quy định. Trường hợp các đơn vị chây lì, không nộp tiền thuê nhà thì báo cáo UBND thành phố phương án thu hồi, tổ chức bán đấu giá theo đúng quy định.